logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
minus Wydziały
   minus Biuro Rady i Zarządu Powiatu
   minus Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
   minus Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   minus Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Biuro Kontroli i Audytu
   minus Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych
   minus Geolog Powiatowy
   minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg  

symbol:

KT  
  pokój nr 2-4 (parter)  

Kierownik Wydziału:

Arkadiusz Muszyński  komunikacja@powiatwolowski.pl

Inspektor:

Lidia Maciąg  

Specjalista:

Dorota Fuks  

Inspektor:

Joanna Adamczak  

Inspektor:

Ewa Korzak  

Podinspektor:

Agata Nowaczyk  

Podinspektor:

Ewa Kisielowska  

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Zadania Wydziału:

  • dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych
  • dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych,
  • przyjmowanie od właścicieli zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu w pojeździe zmian konstrukcyjnych a także zmiany danych dotyczących właściciela i pojazdu zapisanych w dowodzie rejestracyjnym,
  • wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji ), kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju o ile pojazd został zbyty lub zarejestrowany za granicą lub w przypadku zaistnienia innych przesłanek stanowiących podstawę do wyrejestrowania,
  • wpisywanie do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
  • przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego i wydawanie wtórników utraconych dokumentów,
  • przyjmowanie do depozytu od Policji i jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego oraz zwracanie właścicielowi dokumentu po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie
  • wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy.
  • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  • przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie (zgubieniu, zniszczeniu, kradzieży) prawa jazdy i wydawanie wtórników tych dokumentów, a także przyjmowanie wtórników w przypadku odnalezienia oryginału,
  • wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy,
  • przyjmowanie do depozytu zatrzymanych praw jazdy przez Policję i ich wydawanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej zatrzymanie,
  • wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami,
  • przyjmowanie wydanych przez prokuratora i sąd postanowień o zatrzymaniu praw jazdy,
  • wykonywanie kar dodatkowych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonych przez sąd,
  • wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy upłynął termin ważności prawa jazdy oraz w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów prawa drogowego,
  • zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny zatrzymania dokumentu,
  • wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania po ustaniu przyczyn powodujących jego zatrzymanie,
  • określanie miejsca przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T, powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T lub pozwolenie do kierowania tramwajami,
  • wydawanie i cofanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • dokonywanie wpisów osób do ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktora i skreślaniu z ewidencji,
  • sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia, kierowanie instruktorów na egzamin w uzasadnionych przypadkach,
  • wydawanie i cofanie upoważnień do prowadzenia badań technicznych pojazdów dla stacji kontroli pojazdów oraz wydawanie i cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych,
  • sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i wykonywanie środków nadzoru oraz przeprowadzenie kontroli działalności stacji kontroli pojazdów,
  • koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujący zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
  • wydawanie przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy,
  • ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa,
  • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne w przypadku klęski żywiołowej,
  • wyrażenie zgody i określenie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika,
  • określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,
  • wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu,
  • uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnej przewozów komunikacyjnej obejmującej powiaty sąsiadujące,
  • powierzanie dokonania kontroli działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia innemu organowi państwowemu,
  • prawo do wezwania przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych uchybień,
  • zobowiązywanie posiadaczy zezwolenia do przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów stwierdzających, że spełnia on warunki do prowadzenia zarobkowego przewozu osób określone w ustawie oraz w zezwoleniu,
  • opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której przewozy zawieszono,
  • wyznaczanie jednostki, która w określonych ustawą-prawo o ruchu drogowym przypadkach usuwa pojazd z drogi, na koszt właściciela,
  • wyznaczenie parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięty pojazd, do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie,
  • prowadzenie archiwum wydziałowego,
  • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach należących do kompetencji wydziału.

Ilość odwiedzin: 21733
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Podmiot udostępniający: Wydział Komunkacji, Transportu i Dróg
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Muszyński
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Muszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Angelika Zdeb
Data wytworzenia informacji: 2013-01-14 09:50:49
Data udostępnienia informacji: 2013-01-14 09:50:49
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-06 09:17:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner