logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   minus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
      minus Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
      minus Przyznanie na własność działki dożywotniej i siedliskowej
      minus Wykreślenie z działu III i IV księgi wieczystej ciężarów i ograniczeń oraz hipotek
      minus Scalenia i wymiana gruntów
      minus Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i Powiatu
      minus Uzgadnianie dokumentacji projektowej
      minus Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
      minus Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
      minus Przyjmowanie operatów geodezyjnych do Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
      minus Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
      minus Zgłoszenie prac geodezyjno - kartograficznych
      minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   plus Sprawy geologiczne
   plus Ochrona Środowiska
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Zgłoszenie prac geodezyjno - kartograficznych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
pokój nr 38a (II piętro)
Poniedziałek - Piątek w godzinach: od 7.45 do 15.45
 (071) 380-59-40
 (071) 380-59-48

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek/zgłoszenie pracy geodezyjnej składa się w ośrodku dokumentacji przed przewidywanym terminem rozpoczęcia pracy. Do zgłoszenia pracy, sporządzonego w jednym egzemplarzu, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, dołącza się szkic lokalizacji umożliwiający określenie zasięgu zgłoszonej pracy
 2. Dokumenty potwierdzające, że zgłaszający pracę jest uprawniony do wykonywania prac geodezyjnych tj. uprawnienia zawodowych o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (do wglądu) oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004 w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

 1. Dla prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy, wysokość opłaty pobieranej w dniu zgłoszenia ustala się w wysokości 45% opłaty całosciowej. Pozostałe 55% pobiera się w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu.
 2. W przypadku niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac, wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek obowiązujących w terminie zadeklarowanego zakończenia pracy. Pobranie opłaty następuje 11-tego dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac.
 3. W przypadku rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy, pobiera się opłatę w wysokości 30% stawek obowiązujących w dniu powiadomienia ośrodka dokumentacji o rezygnacji. Powiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej przed upływem terminu zakończenia pracy, wraz ze zwrotem materiałów otrzymanych z zasobu.
 4. Pobranie opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne następuje w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu.
 5. Zgodnie z Zarządzeniem na 11/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. opłaty do kwoty 200 zł wnosi się poprzez wpłatę należności w formie gotówkowej.

Okres oczekiwania:

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837)

Ośrodek dokumentacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia pracy:

 1. udostępnia posiadane materiały wraz z ich charakterystyką techniczną lub pisemnie informuje wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu pracy,
 2. zawiadamia wykonawcę o istniejącej lub będącej w opracowaniu dokumentacji dotyczącej zgłoszonej pracy,
 3. potwierdza przyjęcie zgłoszenia pracy.

Termin wyżej określony może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w wypadku konieczności udostępnienia przez ośrodek dokumentacji znacznej ilości materiałów. Jeżeli zgłoszenie pracy wymaga uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę termin liczy się od dnia uzupełnienia zgłoszenia pracy lub złożenia wyjaśnień. O zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac oraz o przerwaniu lub zaniechaniu ich wykonania wykonawca, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia przyczyny tych zmian, zawiadamia ośrodek dokumentacji przyjmujący zgłoszenie pracy. Dokumentacja sporządzona przed przerwaniem lub zaniechaniem prac podlega przekazaniu do ośrodka dokumentacji .

Podstawa prawna:

 1. Art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493)
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333)

Załączniki do pobrania: 2008-04-28 11:47:26 - Wzór wniosku - zgłoszenie pracy geodezyjnej (205.32 kB)

Ilość odwiedzin: 3905
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28 11:38:07
Data udostępnienia informacji: 2008-04-28 11:38:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:49:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner