logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   minus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
      minus Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
      minus Przyznanie na własność działki dożywotniej i siedliskowej
      minus Wykreślenie z działu III i IV księgi wieczystej ciężarów i ograniczeń oraz hipotek
      minus Scalenia i wymiana gruntów
      minus Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i Powiatu
      minus Uzgadnianie dokumentacji projektowej
      minus Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
      minus Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
      minus Przyjmowanie operatów geodezyjnych do Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
      minus Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
      minus Zgłoszenie prac geodezyjno - kartograficznych
      minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   plus Sprawy geologiczne
   plus Ochrona Środowiska
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Referat Nieruchomości
pokój nr 36 (II piętro)
Poniedziałek - Piątek w godzinach: od 7.45 do 15.45
 (071) 380-59-46
 (071) 380-59-48

Wymagane dokumenty:

Z wnioskiem mogą wystąpić:

  1. osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych,
  2. osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości,
  3. osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób wymienionych w punkcie 1 oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób wymienionych w punkcie 2,
  4. osoby, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy,
  5. spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości wymienionych w punkcie 1 .

Warunkiem pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy jest złożenie wniosków przez wszystkich użytkowników wieczystych, będących jednocześnie właścicielami lokali – czy to w budynkach czy też w zespołach garażowych.

Wniosek o dokonanie przekształcenie składać można do dnia 31.12.2012r.

  1. odpis księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem współużytkowania wieczystego,
  2. dokumenty potwierdzające stan prawny ( umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku itp.).

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej, kończącej postępowanie wszczęte wnioskiem złożonym po dniu 31.12.2006r. (nie dotyczy decyzji umarzających postępowanie lub wydawanych w postępowaniu odwoławczym lub w trybie szczególnym ).

Zasady obliczania opłaty za przekształcenie regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podstawę stanowi wartość nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet opłaty za przekształcenie zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień wydania decyzji o przekształceniu.

Okres oczekiwania:

Zgodnie z kpa

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami), która obowiązuje od dnia 13.10.2005r. Zgodnie z art. 8 wymienionej ustawy, do spraw wszczętych wcześniej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299), a następnie na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209 ze zmianami), niezakończonych decyzją ostateczną – stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od wydanej decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Wołowskiego

Ilość odwiedzin: 3385
Nazwa dokumentu: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2012-03-15 14:55:59
Data udostępnienia informacji: 2012-03-15 14:55:59
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-15 07:51:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner