logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   minus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
      minus Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
      minus Przyznanie na własność działki dożywotniej i siedliskowej
      minus Wykreślenie z działu III i IV księgi wieczystej ciężarów i ograniczeń oraz hipotek
      minus Scalenia i wymiana gruntów
      minus Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i Powiatu
      minus Uzgadnianie dokumentacji projektowej
      minus Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
      minus Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
      minus Przyjmowanie operatów geodezyjnych do Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
      minus Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
      minus Zgłoszenie prac geodezyjno - kartograficznych
      minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   plus Sprawy geologiczne
   plus Ochrona Środowiska
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
pokój nr 38 (II piętro)
Poniedziałek - Piątek w godzinach: od 7.45 do 15.45
 (071) 380-59-40
 (071) 380-59-48

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej o przyjęcie dokumentacji powstałej wyniku prac geodezyjnych do państwowego zasobu ODGiK
 2. Operat geodezyjny

Opłaty:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004 w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

 1. Dla prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy, wysokość opłaty pobieranej w dniu zgłoszenia ustala się w wysokości 45% opłaty globalnej. Pozostałe 55% pobiera się w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu.
 2. W przypadku niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac, wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek obowiązujących w terminie zadeklarowanego zakończenia pracy. Pobranie opłaty następuje 11. dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac.
 3. W przypadku rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy, pobiera się opłatę w wysokości 30% stawek obowiązujących w dniu powiadomienia ośrodka dokumentacji o rezygnacji. Powiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej przed upływem terminu zakończenia pracy, wraz ze zwrotem materiałów otrzymanych z zasobu (w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości w Wołowie , Pl. Piastowski 2, pok. 38).
 4. Pobranie opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne następuje w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu.

Okres oczekiwania:

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837)

Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli.

 1. Jeżeli praca ma charakter złożony i długotrwały, dokumentacja stanowiąca wynik wyodrębnionych etapów pracy jest przekazywana do ośrodka sukcesywnie po zakończeniu każdego z jej etapów
 2. Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.
 3. Pozytywny wynik kontroli odnotowywany jest na wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu. Adnotacja ta stanowi podstawę włączenia dokumentacji do zasobu
 4. Materiały przeznaczone dla zamawiającego, po opatrzeniu stosownymi klauzulami, ośrodek zwraca wykonawcy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia czynności kontroli.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493)
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333)

Tryb odwoławczy:

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli dokumentowany jest w protokole. Protokół ten sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. W przypadku odmowy włączenia dokumentacji do zasobu ośrodek zwraca wykonawcy dokumentację wraz z protokołem, uzasadniając na piśmie przyczyny tej odmowy. Wykonawca pracy geodezyjnej może złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wniosek o zbadanie zasadności odmowy włączenia operatu geodezyjnego do zasobu.

Ilość odwiedzin: 5551
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28 14:25:10
Data udostępnienia informacji: 2008-04-28 14:25:10
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 12:02:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner