logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
minus Klient w Urzędzie
   plus Sprawy obywatelskie
   minus Sprawy geodezyjne i nieruchomości
      minus Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
      minus Przyznanie na własność działki dożywotniej i siedliskowej
      minus Wykreślenie z działu III i IV księgi wieczystej ciężarów i ograniczeń oraz hipotek
      minus Scalenia i wymiana gruntów
      minus Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i Powiatu
      minus Uzgadnianie dokumentacji projektowej
      minus Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
      minus Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
      minus Przyjmowanie operatów geodezyjnych do Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
      minus Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
      minus Zgłoszenie prac geodezyjno - kartograficznych
      minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   plus Sprawy geologiczne
   plus Ochrona Środowiska
   plus Komunikacja i transport
   plus Budownictwo
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, z operatu ewidencji gruntów i budynków

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
pokój nr 38a (II piętro)
Poniedziałek - Piątek w godzinach: od 7.45 do 15.45
 (071) 380-59-40
 (071) 380-59-48

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek - zamówienie o udostępnienie danych poprzez sporządzenie kopii (map lub innych dokumentów) / dokonanie wglądu / udzielenie informacji na podstawie dokumentów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
 2. Wniosek o udostępnienie danych osobowych, jeśli zamówienie obejmuje pozyskanie takich danych, a zamawiający nie jest właścicielem nieruchomości.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku zamówienia wypisu, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków przez osobę, która nie jest właścicielem, nie posiadana interesu prawnego do pozyskania niniejszego dokumentu lub dokument ten nie posłuży w urzędowym poświadczeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Opłaty:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004 w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia –od każdego stosunku pełnomocnictwa. Zwalnia się z niniejszej opłaty w przypadku udzielonego pełnomocnictwa w sprawach:

 • karnych, karnych skarbowych dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenie,
 • cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,
 • jeżeli pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • jeżeli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art.7 pkt 1-5 niniejszej ustawy

Okres oczekiwania:

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, lecz nie dłużej niż 7 dni. W przypadku zamówień, których realizacja wymaga dodatkowych ustaleń - w terminie uzgodnionym.

Podstawa prawna:

 1. art. 24 i Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)
 2. § 51 i § 52 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 1086 z późn. zmianami)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635)
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 ze zm.)

Informacje dodatkowe:

Art. 24 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowi, że udzielanie informacji dotyczących danych zawartych w operacie ewidencyjnym w formie wyrysów lub wypisów może nastąpić jedynie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w którym władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. W sytuacji, gdy zainteresowany wystąpi do organu o wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 kpa, zaświadczenie to może być wydane, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa oraz jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie, ze względu na swój interes prawny niezbędny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Osoba, która chce nabyć nieruchomość nie legitymuje się interesem prawnym – posiada ona jedynie interes faktyczny. Może ona uzyskać wypis, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (dokumenty niezbędne przy zawarciu aktu notarialnego) po uprzednim dostarczeniu upoważnienia wydanego przez właściciela do dokonania czynności zamówienia oraz odbioru powyższych dokumentów w jego imieniu.

Ilość odwiedzin: 4737
Nazwa dokumentu: Udostępnienie informacji z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Rytwiński
Data wytworzenia informacji: 2014-05-16 14:38:51
Data udostępnienia informacji: 2014-05-16 14:38:51
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-16 12:01:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner