logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
minus Wydziały
   minus Biuro Rady i Zarządu Powiatu
   minus Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
   minus Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   minus Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Biuro Kontroli i Audytu
   minus Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych
   minus Geolog Powiatowy
   minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa  

symbol:

UA  
  pokój nr 31 (II pietro)  

Kierownik:

Grzegorz Stich

 architektura@powiatwolowski.pl
   
  pokój nr 31 (II piętro)  

Inspektor:

Katarzyna Muzyczka  

Inspektor:

Beata Gawda  

Specjalista:

Andrzej Jagodziński  

 

 
Zadania Wydziału: 
 
 Wydział wykonuje następujące zadania z zakresu ustawy prawo budowlane:
 1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego w zakresie:
  • zgodności projektu zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych ,
  • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi , obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 2. wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach określonych ustawą za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego tj.:
  • pozwoleń na budowę ,
  • decyzji zatwierdzającej projekt budowlany,
  • przeniesienia pozwolenia na budowę ,
  • uchylanie pozwolenia na budowę,
  • zmiana pozwolenia na budowę ,
  • pozwolenie na rozbiórkę,
  • wnoszenie sprzeciwu odnośnie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
  • wnoszenie sprzeciwu odnośnie zmiany sposobu użytkowania.
  • rozstrzygających o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości
 3. przyjmowanie zgłoszeń i zawiadomień dotyczących prac budowlanych nie wymagających wydawania decyzji takich jak:
  • zgłoszenia wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  • zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania robót objętych wydanym uprzednio pozwoleniem na budowę lub rozbiórkę,
  • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku
 4. wykonywanie czynności wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy takie jak:
  • wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy,
 5. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego poprzez:
  • niezwłoczne przekazywanie decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  • uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
  • udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
  • zawiadamianie o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych,
 6. wykonywanie innych czynności przewidzianych w prawie budowlanym:
  • występowanie w przypadkach szczególnie uzasadnionych do właściwego ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Wydział wykonuje też niektóre czynności wynikające z innych ustaw takich jak:
 1. ustawa prawo ochrony środowiska
  • prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  • zapewnianie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływanie na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o wnioskach i wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa.
 2. ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym:
  • uczestnictwo w razie potrzeby w prowadzeniu analiz i studiów z zakresu planowania przestrzennego w granicach właściwości organów powiatu i odnoszących się do jego obszaru,
  • analiza uchwalanych planów miejscowych,
  • opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 3. ustawa o własności lokali:
  • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych,
 4. rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych:
  • wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej domów jednorodzinnych przy ubieganiu się o dodatki mieszkaniowe
 5. ustawa o statystyce publicznej i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na poszczególne lata
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego meldunków, sprawozdań wynikających z aktualnych przepisów (B-05, B-06, B-07, B-08, M-02, GUNB-1, GUNB-3)
 6. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
  • uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
  Pozostałe zadania wydziału:
  1. prowadzenie archiwum wydziałowego
  2. prowadzenie rejestru wydawanych decyzji, postanowień , zaświadczeń
  3. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

 

Ilość odwiedzin: 27098
Nazwa dokumentu: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Józefowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Józefowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Angelika Zdeb
Data wytworzenia informacji: 2015-08-04 09:45:05
Data udostępnienia informacji: 2015-08-04 09:45:05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-06 09:15:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner