logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
minus Wydziały
   minus Biuro Rady i Zarządu Powiatu
   minus Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
   minus Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   minus Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Biuro Kontroli i Audytu
   minus Wydzial Inwestycji i Zamówień Publicznych
   minus Geolog Powiatowy
   minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

symbol:

RL  
  pokój nr 32 (II piętro)  

Kierownik:

mgr inż. Anna Rygielska  srodowisko@powiatwolowski.pl

Inspektor:

mgr inż. Alicja Walczak  

Podinspektor:

mgr inż. Małgorzata Niewiadomska  
     

 

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających indormacje o środowisku i jego ochronie

 

PROGRAMY:   
  Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego
  Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Wołowskiego

 

 

Zadania Wydziału:

Główne zadania z zakresu ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251)

 1. współudział:
  • przy tworzeniu projektu powiatowego planu gospodarki odpadami,
  • w opiniowaniu projektów gminnych planów gospodarki odpadami,
 2. koordynowanie realizacji planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacja (nie rzadziej niż co 4 lata),
 3. wydawanie lub zatwierdzanie:
  • pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (dla prowadzących i nie prowadzących instalacji),
  • przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami innymi niż niebezpieczne (dla wytwórców odpadów prowadzących instalację oraz dla wytwórców odpadów nie prowadzących instalacji oraz dla wytwórców odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej),
  • zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 4. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 5. gospodarowanie odpadami z wypadków gdy:
  • nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna
  • jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku
 6. występowanie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadów w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji


Główne zadania z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami)

 1. udział, współpraca przy tworzeniu przez Radę Powiatu powiatowego programu ochrony środowiska,
 2. udział w systemie państwowego monitoringu środowiska, zbieranie i przekazywanie danych,
 3. prowadzenie elektronicznej bazy danych informacji o środowisku, udostępnianie tej bazy za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych (Internet),
 4. udział w procedurach administracyjnych wymagających przeprowadzenia postępowań o ocenach oddziaływania:
  • opiniowanie dla innych organów konieczności wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • określanie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 5. podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących postępowań "uspołecznionych" m.in. informacji o przyjęciu wniosku, informacji o zamieszczeniu decyzji w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym dla spraw wymagających udziału społeczeństwa,
 6. opiniowanie programów ochrony powietrza, jeżeli o ich stworzeniu na terenie Powiatu (strefy) zadecyduje wojewoda,
 7. udział w planowaniu działań w zakresie ochrony poziomu jakości wód uwzględniających obszary zlewni hydrograficznych,
 8. dokonywanie rekultywacji w przypadkach przypisanych do wykonania przez starostę oraz ustalanie obowiązku poniesienia kosztów rekultywacji i określenie ich wysokości, po wskazaniu sprawcy degradacji środowiska,
 9. ustalanie zakresu, sposobu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji dla zarządzającego powierzchnią ziemi,
 10. nakładanie obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi na obszarach na których istnieją przekroczenia standardów jakości,
 11. prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
 12. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża Starostę,
 13. koordynowanie przygotowania map akustycznych (o ile zaistnieje taka konieczność) dla potrzeb ocen stanu akustycznego środowiska,
 14. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego jego poziomu poza zakładem.
 15. udzielanie pozwoleń na wprowadzanie energii lub substancji do środowiska tj., pozwolenia:
  • zintegrowanego,
  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • na wytwarzanie odpadów,
 16. zobowiązanie prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
 17. sprawowanie i wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, po upoważnieniu przez Starostę,
 18. występowanie do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencji tej jednostki, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
 19. prowadzenie postępowań w ramach interwencji na podstawie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu w zakresie przypisanym w kompetencjach Wydziału,
 20. współpraca z organami Państwowej Straży Pożarnej w razie wystąpienia awarii przemysłowej,
 21. prowadzenie spraw związanych z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 22. prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 23. prowadzi rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi,
 24. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko


Główne zadania z zakresu ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.):

 1. ustanawianie stref ochrony:
  • strefy bezpośredniej ujęć wody,
  • stref dla urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrogeologicznych i hydrologiczno – meteorologicznych,
 2. ustalanie linii brzegu oraz dokonywanie podziału kosztów ponoszonych na utrzymanie tworzących brzeg wody budowli lub murów,
 3. nakazywanie:
  • usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych i w pasie 3 m od stopy wałów,
  • przywrócenia do stanu poprzedniego wałów przeciwpowodziowych i w pasie 3 m od stopy wału, na których zrealizowano lub realizowane są roboty mogące utrudnić ochronę przed powodzią,
 4. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
  • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • przerzut wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
  • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
  • korzystanie z wód do celów energetycznych,
  • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
  • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
  • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
  • regulacje wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
  • wykonanie urządzeń wodnych,
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
  • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
  • piętrzenie wody podziemnej,
  • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
  • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
  • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, z wyłączeniem substancji chemicznych,
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie art. 45a ust. 1, oraz stwierdzanie ich:
   • wygaśnięcia,
   • cofnięcia,
   • ograniczenia,
 5. Wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.
 6. kontrola stanu gospodarki wodnej na terenie Powiatu w tym:
  • wzywanie do usunięcia zaniedbań, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,
  • unieruchomienie zakładu lub jego części w przypadku nie usunięcia przez niego mimo wezwań zaniedbań,
 7. wszczynanie postępowań administracyjnych w oparciu o wystąpienia Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 8. dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych i ich realizacji min. raz na 4 lata,
 9. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych w tym:
  • zatwierdzanie statutu spółek wodnych,
  • zwracanie uwagi organom spółki wodnej zajmującej się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na konieczność podwyższenia wysokości składki lub świadczeń niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań statutowych,
  • stwierdzanie nieważności uchwał spółek wodnych w całości lub części,
  • ustalanie obowiązków osób lub zakładów, nie będących członkami spółki wodnej, a odnoszących korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wód,
  • podejmowanie decyzji o likwidacji spółki wodnej,
 10. realizacja zadań z zakresu ochrony przed powodzią i suszą,
 11. ustalanie wysokości odszkodowania na żądanie poszkodowanego z tytułu wydanego pozwolenia wodnoprawnego,
 12. stwierdzanie przejścia mienia - wód stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gruntów pokrytych tymi wodami - na rzecz wskazanych w ustawie jednostek,
 13. orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody,
 14. ustalanie w drodze decyzji proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez właścicieli gruntów, szczegółowych zakresów i terminów wykonania obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych


Główne zadania z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. 1999 r. Nr 66 poz. 750 ze zm.):

 1. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 2. nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką, w tym: rekomendowanie Staroście w porozumieniu z PZW i PSR kandydatów na:
  • Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej,
  • Komendantów grup SSR
 3. wydawanie pozwoleń na rybackie korzystanie z wód w obwodach rybackich,
 4. prowadzenie spraw w dziedzinie rybactwa śródlądowego na odcinku rzeki Odry, stanowiącym granicę Powiatów lubińskiego i wołowskiego,
 5. współpraca z Zarządem Okręgowym PZW we Wrocławiu w zakresie funkcjonowania i realizacji zadań przez Społeczną straż Rybacką.


Główne zadania z zakresu ustawy o lasach (test jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 45 poz. 435 ze zm.):

 1. nadzór nad gospodarką leśną, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym:
  • rozstrzyganie zastrzeżeń i wniosków odnośnie uproszczonego planu urządzenia lasu,
  • nakazywanie wykonania obowiązków i zadań wynikających z trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,
  • zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  • rozpatrywanie wniosków o wydanie (w przypadkach losowych) zezwolenia na pozyskanie drewna,
 2. cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskiwania drewna,
 3. uzgodnienie przygotowywanych przez Nadleśnictwo rocznych planów zalesień terenów nie będących własnością Skarbu Państwa,
 4. rozpatrywanie spraw związanych ze zmianą lasu o powierzchni do 10 ha na użytek rolny,
 5. przeprowadzanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha,
 6. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji na pokrycie kosztów zalesienia,
 7. rozpatrywanie pozostałych spraw związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o lasach,
 8. dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntów dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 9. wydawanie decyzji w sprawie przyznania dotacji z budżetu państwa
  • na pokrycie kosztów zalesienia gruntów i na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażającymi trwałości lasów,
  • na pokrycie kosztów zalesienia gruntów określonych do zalesienia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 10. Uznanie w drodze decyzji lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa za ochronne lub pozbawienie ich tego charakteru.
 11. Zlecanie opracowania uproszczonych planów urządzania lasów (nie stanowiących własności Skarbu Państwa)
 12. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz ich zmian.


Główne zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 ze zmianami):

 1. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i poszczególnych składników przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne,
 2. prowadzenie rejestrów:
  • przetrzymywanych zwierząt, których przewożenie przez granicę państwa podlega ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
  • hodowli zwierząt, które podlegają ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
 3. wydawanie zgody na usunięcie drzew i krzewów rosnących w działkach rowów stanowiących własność Skarbu Państwa.
 4. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
 5. wydawanie decyzji z naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej za:
  • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
  • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
  • zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.
 6. inicjowanie i wpieranie badań naukowych w zakresie
  • ochrony siedlisk przyrodniczych;
  • ochrony siedlisk roślin i siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową;
  • ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia oraz ich siedlisk położonych na trasach wędrówek a także miejsc ich zimowania lub gniazdowania;
  • ustalania zmienności liczebności populacji gatunków roślin i zwierząt;
 7. podejmowanie działań w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, polegających na przenoszeniu tych gatunków do innych miejsc, eliminowaniu przyczyn ich zagrożenia, podejmowaniu ochrony ex situ oraz tworzeniu warunków do ich rozmnażania.


Główne zadania z zakresu ustawy Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 127 poz. 1066 ze zm.)

 1. wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych oraz ich mieszańców,
 2. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych dla kół łowieckich, naliczanie czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich i rozdysponowywanie zebranych środków,


Główne zadania z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju Obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Z 2003 r. Nr 229 poz. 2273) w związku z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 r. nr 73 poz. 764 ze zmianami) :

 1. wnioskowanie o środki finansowe do ARiMR na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 2. dokonywanie naliczenia ekwiwalentu oraz jego waloryzacji,
 3. kontrola:
  • prawa własności gruntu zalesionych działek,
  • prowadzenia uprawy leśnej,
  • oraz:
   • ocena udatności upraw leśnych i przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny,
 4. wstrzymanie wypłaty należnego właścicielowi zalesionego gruntu rolnego ekwiwalentu w przypadku:
  • prowadzenia uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia,
  • zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,
 5. podwyższanie na wniosek właściciela zalesionego gruntu, po wydaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności uprawy, należnego ekwiwalentu o 50% w przypadku, gdy równocześnie z przeznaczeniem gruntu do zalesienia następuje likwidacja gospodarstwa rolnego, i nie jest on ponadto właścicielem gruntu rolnego lub działki siedliskowej powyżej 0,80 ha.

Główne zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.):

 1. nakazywanie właścicielowi obowiązku zalesienia, zadrzewienia czy zakrzewienia gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
 2. prowadzanie co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach, obszarów szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych istniejących wokół zakładów przemysłowych jak i na gruntach zdewastowanych i zdegradowanych położonych poza wymienionymi obszarami,
 3. ewidencjonowanie zawiadomień od osób obowiązanych do rekultywacji gruntów o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji,
 4. określanie w sprawach rekultywacji:
  • stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów,
  • osobę obowiązaną do jej wykonania,
  • kierunek i termin wykonania,
  • uznania rekultywacji za zakończoną,
 5. ustalenie obowiązku corocznego wpłacania na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych lub na Fundusz Leśny opłaty rocznej za zdegradowanie gruntów w razie nie wykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych,
 6. rekultywacja gruntów na cele rolnicze położonych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby w wyniku klęsk żywiołowych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 7. rekultywacja na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 8. rekultywacja na inne cele pozostałych gruntów zdewastownych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa.


Główne zadania z zakresu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 44, poz. 287):

 1. współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, monitoringu środowiska, przekazywania wyników pomiarów, analiz i obserwacji stanu środowiska,
 2. określenie, w związku z przedłożoną przez IOŚ informacją o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu, Kierunków działania Inspekcji, w celu zapewnienia należytej ochrony środowiska w Powiecie.


Główne zadania z zakresu ustawy o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 927 ze zm.):

 1. rozpatrywanie sporządzonych analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego przedłożonych przez izbę rolniczą,
 2. rozpatrywanie inicjatyw w zakresie regulacji prawnych oraz opinii projektów przepisów zawartych w wystąpieniach izby rolniczej,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie zawierania porozumienia z izbami rolniczymi o realizowanie zadań własnych Powiatu,
 4. przyjmowanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego przedstawianych przez izby rolnicze,
 5. przyjmowanie wniosków izb rolniczych w sprawie inicjatywy w zakresie regulacji prawnych oraz występowanie z wnioskiem o opiniowanie projektów takich przepisów,
 6. zawieranie porozumień z izbami rolniczymi o realizowanie zadań własnych Powiatu,


Główne zadania z zakresu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 207 poz. 1762 ze zm.):

 1. zezwalanie na dopuszczanie reproduktora do rozrodu naturalnego po zasięgnięciu opinii właściwej izby rolniczej albo właściwego związku hodowców prowadzącego księgę lub rejestr hodowlany,
 2. dokonywanie kontroli wykorzystywania reproduktorów w punkcie kopulacyjnym


Główne zadania z zakresu ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003. Nr 86 poz.789):

 1. zezwalanie na usunięcie drzew lub krzewów na wniosek zarządu kolei, w razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne oraz przyznawanie odszkodowań za ich usunięcie.


Główne zadania z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112, poz. 1198):

 1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących spraw publicznych prowadzonych przez Wydział


Główne zadania z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 Nr 25 poz. 202)

 1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji


Główne zadania z zakresu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 Nr 281 poz. 2784)

 1. wydawanie zezwoleń upoważniających prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji.


Główne zadania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 180 poz. 1495)


Inne:

 1. gromadzenie informacji z terenu Powiatu dotyczących korzystania ze środowiska przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie opisowej jak i graficznej (rejestry, bazy danych itp.),
 2. współpraca merytoryczna w zakresie różnych dziedzin ochrony środowiska z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, gmin Powiatu wołowskiego,
 3. gromadzenie wszelkich informacji dotyczących stanu środowiska naturalnego na terenie Powiatu i udostępnianie ich zainteresowanym,
 4. prowadzenie w granicach posiadanej wiedzy technicznej i prawnej poradnictwa szczególnie dla osób fizycznych w rozwiązywaniu problemów związanych z ich uciążliwością dla środowiska naturalnego,
 5. prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,
 6. współuczestnictwo w realizacji zadań wynikających ze Strategii Powiatu.

 

Ilość odwiedzin: 142410
Nazwa dokumentu: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Piekarz
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Piekarz
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Rytwińska
Data wytworzenia informacji: 2015-05-08 09:46:28
Data udostępnienia informacji: 2015-05-08 09:46:28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-06 21:14:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner