W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Przetarg ograniczony na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 81,05 m2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Przetarg na oddanie w najem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego
Typ przetargu przetarg pisemny ograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
Cena wywoławcza 13,00 zł netto/m2 -15,99 zł brutto/m2
Data przetargu
Rozstrzygnięcie
INFORMACJA

o wyniku I pisemnego przetargu ograniczonego na oddanie w najem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego o powierzchni 81,05 m2, zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie (III piętro, pokój numer 41), położonego na działce gruntu nr 64/4, AM-35, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00026848/5.

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 8/2018  z dnia 2 lutego2018 r. informuje, że w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. nr 10 (parter) odbyła się część jawna I przetargu pisemnego ograniczonego na oddanie w najem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego o powierzchni 81,05 m2, zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie (III piętro, pokój numer 41), położonego na działce gruntu nr 64/4, AM-35, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00026848/5:

1) osoby/podmioty dopuszczone do uczestnictwa w przetargu:
wpłynęła 1 kompletna oferta złożona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołowie, która spełniała wszystkie wymogi formalne.
2) osoby/podmioty niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu: brak

Wywoławcza miesięczna rynkowa stawka czynszu z tytułu najmu pomieszczenia biurowego, użytkowego
o powierzchni 81,05 m², zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowskim 2, wyposażonego w instalację energii elektrycznej, instalację CO, instalację telefoniczną, instalację internetową wynosi: 13,00 zł netto za 1 m².

Kwota czynszu zostanie powiększona o obowiązującą stawkę należnego podatku VAT.
Wysokość miesięcznej rynkowej stawki czynszu brutto za 1 m² aktualnie wynosi: 15,99 zł  (z podatkiem VAT).

W dniu 3 grudnia 2018 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołowie wpłacił wadium
w wymaganej kwocie w wysokości: 250,00 zł, natomiast dnia 5 grudnia 2018 r. złożył ofertę, która  spełniała wszystkie wymogi formalne, oraz określała najkorzystniejszą ofertę cenową w wysokości:
- 13,00 zł netto za 1 m²/za m-c,
- 15,99 zł  brutto 1 m²/za m-c (z podatkiem VAT).

W wyniku przetargu jako Najemcę pomieszczenia użytkowego o powierzchni 81,05 m2, zlokalizowanego
w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie (III piętro, pokój numer 41), położonego na działce gruntu nr 64/4, AM-35, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00026848/5, na okres 3 lat od dnia 1 stycznia 2019 r. wyłoniono:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołowie z miesięczną stawką czynszu w  wysokości:
- 13,00 zł netto za 1 m²/za m-c,
- 15,99 zł  brutto 1 m²/za m-c (z podatkiem VAT).
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 37 ust. 4 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  z 2017r. poz. 1868) oraz §3, §4, §6 i §24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r.  poz. 1490) ogłasza pisemny przetarg ograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat pomieszczenia użytkowego o powierzchni 81,05 m2, zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie (III piętro, pokój numer 41), położonego na działce gruntu nr 64/4, AM-35, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00026848/5.

1. Przetarg został ograniczony do prowadzenia działalności związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, ponieważ budynek dotychczas pełnił funkcję biurową w tym zakresie.

2. Oznaczenie nieruchomości: Przedmiotem najmu jest pomieszczenie użytkowe o powierzchni 81,05 m², zlokalizowane w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie, przy pl. Piastowskim 2 (III piętro), numer pokoju 41, położonym na działce nr 64/4, AM-35 o pow. 0,3934 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00026848/5, wyposażone w instalację energii elektrycznej, instalację CO, instalację telefoniczną, instalację internetową.

3. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Miasta Wołów uchwalonym Uchwałą nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 5833) nieruchomość oznaczona jest symbolem: UA/3  teren usług administracji – ustalone jako cele publiczne.

4. Cena wywoławcza: Wywoławcza miesięczna rynkowa stawka czynszu z tytułu najmu pomieszczenia biurowego, użytkowego o powierzchni 81,05 m², zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie przy pl. Piastowskim 2, wyposażonego w instalację energii elektrycznej, instalację CO, instalację telefoniczną, instalację internetową wynosi: 13,00 zł netto za 1 m². Kwota czynszu zostanie powiększona o obowiązującą stawkę należnego podatku VAT. Wysokość miesięcznej rynkowej stawki czynszu brutto za 1 m² aktualnie wynosi: 15,99 zł  (z podatkiem VAT).   5. Wysokość opłat z tytułu najmu: Najemca zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu.

6. Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał corocznemu podwyższeniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”. Zmiana dokonywana będzie po ogłoszeniu wskaźnika, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia danego roku.

7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, z datą wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku VAT nastąpi zmiana miesięcznej stawki czynszu, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.

8. Należności z tytułu czynszu Najemca będzie płacić Wynajmującemu  z góry, w okresach miesięcznych, w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.

9. Nieruchomość obciążona jest umową najmu obowiązującą do dnia 31.12.2018 r.

10. Nieruchomość zostaje przeznaczona do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

11. Najemca zobowiązany będzie do:

1) użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, a w szczególności w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, a także zgodnie z celem najmu,
2) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie nieruchomości,
3) utrzymania przedmiotu najmu w porządku i czystości oraz do niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich okolicznościach, które w sposób negatywny mogłyby wpłynąć na porządek lub bezpieczeństwo,
4) dbania o sprawność techniczną urządzeń i instalacji znajdujących się w najmowanych pomieszczeniach, w zakresie napraw i konserwacji związanych ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu.

12. Najemca bez uprzedniej zgody Wynajmującego nie będzie mógł dokonywać jakichkolwiek zmian przedmiotu najmu, w szczególności nie będzie miał uprawnień do zmiany przeznaczenia pomieszczeń, celu najmu, do dokonywania przebudowy, rozbudowy, zabudowy, adaptacji lub modernizacji.

13. Najemca będzie miał prawo poczynić nakłady lub ulepszenia na przedmiot najmu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i tylko w zakresie z nim uzgodnionym. Drobne nakłady i ulepszenia połączone ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu będą obciążać w całości Najemcę i nie będą wymagały uprzedniego uzyskania zgody Wynajmującego. Wszelkie nakłady lub ulepszenia będą czynione na wyłączny koszt i ryzyko Najemcy.

14. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie będzie mógł oddać przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem lub do innego odpłatnego bądź nieodpłatnego używania.

15. Wszelkie ryzyka oraz koszty związane z prowadzeniem przez Najemcę działalności w obrębie przedmiotu najmu będą obciążać wyłącznie Najemcę.

16. Najemca po zakończeniu okresu najmu zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w  stanie niepogorszonym.   
 
Warunki przetargu:

1. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu i ofert przetargowych: 19 grudnia 2018r. do godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Wołowie w  Punkcie Obsługi  Klienta pok. nr 5 (parter). Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć dwie zaklejone koperty uniemożliwiające identyfikację oferenta: - jedną z napisem ,,Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym – Najem - 1”. Nie otwierać koperty! - zawierającą zgłoszenie uczestnictwa w przetargu  pisemnym ograniczonym, które powinno zostać złożone w postaci formularza ,, Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - drugą z napisem ,,Oferta na przetarg – Najem - 1. Nie otwierać koperty! - zawierającą ofertę przetargową. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w postaci ,,Formularza Ofertowego” stanowiącego  załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Zgłoszenie powinno zawierać: - zgodę na udział w przetargu, - oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia na nieruchomości działalności w zakresie wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, w przypadku wygrania przetargu, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

3. Oferta przetargowa powinna zawierać: a) imię, nazwisko i adres Oferenta lub nazwę i siedzibę, oraz, jeżeli Oferentem jest osoba prawna, numer NIP. (W przypadku reprezentowania Oferenta  przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo); b) datę sporządzenia oferty; c) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; d) oferowaną cenę tj. miesięczną stawkę czynszu netto i  brutto. e) dowód wpłaty wadium – w oddzielnej zaklejonej kopercie. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku, lub innego podmiotu pośredniczącego w dokonywaniu wpłaty. Oferta powinna być spięta, strony ponumerowane i zaparafowane. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Oferta nie odpowiadająca warunkom przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwości co jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia  z umieszczonymi na kopercie danymi identyfikującymi Oferenta, nie zawierająca dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana  do części niejawnej przetargu.

4. Termin wpłaty wadium: do dnia 19 grudnia 2018r. Włącznie, na konto podane w ogłoszeniu.
5. Komisja Przetargowa w dniu 27 grudnia 2018r. o godz. 10:00 wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2 (II piętro -Wydział Gospodarki Nieruchomościami) listę oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
6. Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. nr 10 (parter) o godz. 11:00 dnia 27 grudnia 2018r.
7. Wadium  w pieniądzu (PLN)  w wysokości: 250 zł  (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 grudnia 2018r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego  w Wołowie nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium: Oferta – najem - 1.” Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak środków pieniężnych na wskazanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się za niewpłacenie wadium. 
8. Wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego czynszu miesięcznego z tytułu najmu nieruchomości.
9. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Wołowskiego  w razie uchylania się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od podpisania umowy najmu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
10. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się  niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek osoby wpłacającej.
11. Ogłaszający przetarg ma prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów lub unieważniony. 12. Komisja przetargowa rozstrzyga o ostatecznym wyborze oferty lub stwierdza, że żadnej z ofert nie wybiera.
13. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu  o przetargu.
14. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa   bierze pod uwagę najkorzystniejszą zaoferowaną cenę. 15. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
16. Najemca wyłoniony w przetargu  przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wszelkie informacje  o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 27 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45  lub telefonicznie 71/380 59 64, lub 71/380 59 39. 

Starosta Wołowski
Maciej Nejman

Załączniki

Powiadom znajomego