W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

dz. nr 423/4, AM-2, obręb Krzelów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości dz. nr 423/4, AM-2, obręb Krzelów
Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Typ przetargu przetarg pisemny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 393.700,00
Data przetargu
Rozstrzygnięcie
Starosta Wołowski

na podstawie  § 12  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 23 sierpnia 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 423/4, AM-2, położonej w obrębie Krzelów, gm. Wińsko, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o pow. 2,83 ha  (ŁV- łąki trwałe, Br-RVI – grunty rolne zabudowane), dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00030379/7, teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:

- MP – tereny zabudowy mieszkaniowej oraz gospodarczej,

- UP – tereny pod obiekty służące działalności gospodarczej: usługowej z wyjątkiem obiektów chronionych typu szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, itp., usługowo-produkcyjnej, naprawczej a także magazynowej (w tym hurtownie i składy), wytwórczej i przetwórczej (ośrodki produkcji rolnej, drobny przemysł, rzemiosło produkcyjne),

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników – w wyznaczonym terminie nikt nie złożył pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, ani nie wpłacił wadium.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę: 393.700,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) + obowiązujący podatek VAT.

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak,

- liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0 (brak złożonych pisemnych zgłoszeń uczestnictwa w przetargu oraz brak wpłat wadium),

- liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,

- nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2 (tablica ogłoszeń na II piętrze), oraz zamieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie https://bip.powiatwolowski.pl/.
                                                                           

                                                                                 STAROSTA

                                                                              Janusz Dziarski

Opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

1. Położenie nieruchomości: Gmina Wińsko, Krzelów 149.

2. Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej: zabudowana działka gruntu nr 423/4, AM-2, obręb Krzelów o powierzchni 2,83 ha (ŁV – 1,40 ha, Br-RVI – 1,43 ha), nr księgi wieczystej WR1L/00030379/7.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 423/4, AM-2, położona jest w północnej części miejscowości Krzelów w gminie Wińsko w powiecie wołowskim. Nieruchomość zabudowana kompleksem budynków usługowo-przemysłowych. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz grunty niezabudowane. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Wg ewidencji gruntów nieruchomość stanowi grunty rolne zabudowane (Br-RVI) oraz łąki trwałe (ŁV). Działy III i IV księgi wieczystej nr WR1L/00030379/7 wolne są od wpisów.

4. Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wińsko ustalonego Uchwałą nr XLV/302/2002, teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest  symbolami:
- MP – teren zabudowy mieszkaniowej oraz gospodarczej,

- UP – tereny pod obiekty służące działalności gospodarczej: usługowej z wyjątkiem obiektów chronionych typu szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, itp.), usługowo-produkcyjnej, naprawczej a także magazynowej (w tym hurtownie i składy), wytwórczej i przetwórczej (ośrodki produkcji rolnej, drobny przemysł i rzemiosło produkcyjne).

5. Forma oddania nieruchomości: sprzedaż prawa własności.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 393.700,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT, 

7. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

1.  Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

2.  Starosta Wołowski sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z ewidencji gruntów i budynków i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z powołanych wyżej wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej.

3. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu i ofert przetargowych upływa z dniem: 16 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym  w Wołowie w Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 5 (parter). 

4.   Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć ofertę uczestnictwa w przetargu w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, ,,Formularz Ofertowy” stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

Oferta nie odpowiadająca warunkom przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia z umieszczonymi na kopercie danymi identyfikującymi Oferenta, nie zawierająca dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana do części niejawnej przetargu.

6. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń w zabezpieczonej kopercie. Wzory oświadczeń dostępne są wraz z ogłoszeniem o przetargu na stronie internetowej bip.powiatwolowski.pl/przetargi-nieruchomości.

7. Starosta Wołowski informuje, że: 

- w przypadku małżonków pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, wniosek o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu może być złożony tylko przez jednego współmałżonka (nawet jeżeli obydwoje spełniają warunki zakwalifikowania),

- prawdziwość złożonych oświadczeń będzie przedmiotem szczegółowej weryfikacji. W zależności od etapu, na którym dojdzie do ustalenia rozbieżności pomiędzy treścią złożonego oświadczenia  a stanem rzeczywistym, zostaną podjęte dla danego etapu czynności wykluczające z udziału w prowadzonym postępowaniu, a w szczególności może nie dopuścić kandydata do przetargu. 

8. O złożeniu fałszywych oświadczeń Starosta Wołowski może powiadomić organy ścigania.

9. Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2021 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego  w Wołowie nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium: Krzelów dz. nr 423/4, AM-2”.  Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak środków pieniężnych na wskazanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się za niewpłacenie wadium.  

10. Część jawna przetargu, tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. nr 10 (parter) dnia 23 sierpnia 2021 r. o godz. 13:00.

Komisja Przetargowa w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 14:00 wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2 (II piętro -Wydział Gospodarki Nieruchomościami) listę oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Oferenci zostaną zawiadomieni:

- o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

- o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

11. Część niejawna odbędzie się o godz. 14:30 w dniu 23 sierpnia 2021 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 10 (parter).

Przy wyborze oferty Komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty ustanowionych w warunkach przetargu.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek osoby wpłacającej,  na wskazane konto bankowe.

14. Ogłaszający przetarg ma prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony.

15.  Komisja przetargowa rozstrzyga o ostatecznym wyborze oferty lub stwierdza, że żadnej z ofert nie wybiera.  Przewodniczący komisji zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów o wyniku przetargu  w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

16. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

17.  W odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2017 r. poz.  2278) obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, tzw. ,,promesy”. Promesa jest ważna rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Uczestnik przetargu, którego dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia, a który takiej decyzji nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od daty zamknięcia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia opisanego powyżej przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzn. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

18. Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ww. ustawy zwolnione są z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli  w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. włącznie zgłosiły uczestnictwo w przetargu i przedstawiły dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (oryginał zaświadczenia lub decyzji) stwierdzającej posiadanie uprawnień, zaopatrzony w adnotację Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty  i zarejestrowaniu we właściwym Wojewódzkim Rejestrze Osób Uprawnionych, oraz dołączyły pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

19. Osoby przystępujące  w części jawnej przetargu zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

- osoby fizyczne – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku reprezentowania innego podmiotu – właściwe umocowania,

- pełnomocnicy – dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i składania oświadczeń związanych  z przetargiem na oznaczoną nieruchomość w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

20. Starosta Wołowski zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

21. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Wołowski może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

22. Zawarcie umowy sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako Nabywca, nastąpi po wpłaceniu zaoferowanej kwoty, nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak możliwości rozłożenia na raty.

23. Starosta Wołowski zastrzega sobie  prawo do:

- odstąpienia od przeprowadzenia przetargu,

- zamknięcia przetargu  bez wybrania jakiejkolwiek z ofert. 

Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

24. Starosta Wołowski informuje, że dane osobowe osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym będzie przetwarzał wyłącznie, w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie przedmiotowej nieruchomości, może udostępniać innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa. Uczestnik postępowania przetargowego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzania postępowania przetargowego.  

25. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. 27, II piętro, od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:45 – 15:45, lub telefonicznie (tel. 71 380 59 64).

26. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony zostanie w prasie lokalnej na terenie powiatu wołowskiego.

27. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego (www.powiatwolowski.pl) oraz w stronie internetowej BIP (bip.powiatwolowski.pl).

                                                                          /Janusz Dziarski/

                                                                   STAROSTA WOŁOWSKI

Wołów, dnia 22 lipca 2021 r.    

Załączniki

Klauzula RODO docx, 16 kB

Powiadom znajomego