W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IR.272.1.6.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zakup i dostawa sprzętu: serwerowego (2 szt. serwerów), stacji roboczych (2 szt.) oraz licencji (1 szt.) w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Wołowie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IR.272.1.6.2023
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: zamowienia@powiatwolowski.pl lub przez Bazę Konkurencyjności
rozstrzygnięcie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Część 1 - Serwery

Spinel Sp. z o.o., ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

z ceną wykonania zamówienia 96 678,00 zł brutto

 

Część 2 – Stacje robocze

Spinel Sp. z o.o., ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław 

z ceną wykonania zamówienia 5 788,38 zł brutto

 

Część 3 - Licencje

Towarzystwo Handlowe Alplast sp. z o.o. sp.k., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin

z ceną wykonania zamówienia 5 725,65 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawcy uzyskali największą ilość punktów w kryterium cena bądź cena/okres gwarancji oraz złożyli wymagany komplet dokumentów. Oferty nie podlegają odrzuceniu oraz spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

W załącznikach znajdują się szczegółowe informacje dot. oceny ofert.

IR.272.1.6.2023                                                                                Wołów, 25.04.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe 
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia o wartości
mniejszej niż 130 000 zł pod nazwą:

Zakup i dostawa sprzętu: serwerowego (2 szt. serwerów), stacji roboczych (2 szt.) oraz licencji (1 szt.) w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Wołowie w ramach Projektu grantowego pn.: Cyfrowy Powiat, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0.

 

I.              Zamawiający 

 

Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988-02-19-208, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00.

 

II.            Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710). 

 

III.           Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu serwerowego z licencją oraz stacji roboczych w ramach projektu grantowego „Cyfrowy Powiat”, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0, w zakresie: 1) Część nr 1 – obejmuje dostawę i zakup 2 szt. serwerów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A do niniejszego postępowania,

2) Część nr 2 – obejmuje dostawę i zakup 2 szt. stacji roboczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1B do niniejszego postępowania,

3) Część nr 3 – obejmuje dostawę i zakup 1 szt. licencji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1C do niniejszego postępowania. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

 

IV.          Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV:

48820000-2 serwery

48821000-9 serwery sieciowe 

 

48620000-0 systemy operacyjne

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30214000-2 stacje robocze

30200000-1 urządzenia komputerowe

 

V.            Oferty częściowe:

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Postępowanie podzielono na trzy części:

- Część 1 – Dostawa i zakup 2 szt. serwerów,

- Część 2 – Dostawa i zakup 2 szt. stacji roboczych,

- Część 3 -  Dostawa i zakup 1 szt. licencji. 

Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną przez siebie część lub więcej części.

VI.          Termin wykonania zamówienia:

Dot. części 1 przedmiotu zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do dnia 10.09.2023 r. 

Dot. części 2 przedmiotu zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. 

Dot. części 3 przedmiotu zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. 

VII.         Kryteria oceny ofert:

1.      Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie  kierował się następującymi kryteriami:

Część 1 przedmiotu zamówienia:

a)    Cena brutto – 70 %

b)    Okres gwarancji  na urządzenia – 30 %, w tym minimalny, wymagany okres: 

36 miesięcy – 0 pkt
48 miesięcy – 15 pkt
60 miesięcy – 30 pkt

C= ( Cmin/Cbad) * 100 * 70% + gwarancja

Część 2 przedmiotu zamówienia:

Jedynym kryterium oceny oferty w części 3 jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

                           Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                 Cena  brutto  oferty badanej

Część 3 przedmiotu zamówienia:

Jedynym kryterium oceny oferty w części 3 jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

                           Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                 Cena  brutto  oferty badanej

2.      Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.

3.      Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.      Cena ofertowa powinna zawierać w sobie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

5.      Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z maksymalną ilością punktów.

6.      Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny netto i brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).

7.      Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

8.      W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, wzywać Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów lub dokumentów posiadających braki, poprawiać w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.  

VIII.        Wymagania/Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

 

IX.          Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

W związku z tym, że Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, nie określa się dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

X.            Przesłanki odrzucenia oferty/Wykluczenia Wykonawcy:

 

1)    Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a)    Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b)    Została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c)    Została złożona przez Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w pkt 2),

d)    Została złożona po terminie składania ofert, określonym z niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2)    Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 

a)    Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    Posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,

c)    Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, 

d)    Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli,

e)    Pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,

3)    Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, Wykonawca składa oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

XI.          Oświadczenia i dokumenty, które winni złożyć Wykonawcy. Opis przygotowania oferty

 

1.    Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

2.    Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3.    Oferta ma zawierać:

a)    Kompletny, wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego postępowania,

b)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego postępowania,

c)    Wypełnione i podpisane zestawienie oferowanego sprzętu, przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 4 niniejszego postępowania,

d)    Jeśli ofertę składa Pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnione postępowania. 

5.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.    Wykonawca nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

 

XII.         Miejsce i termin składania ofert

 

1.    Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów (pokój nr 5, Biuro Podawcze) do dnia 09.05.2023 r. do godz. 13:00. 

2.    Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

3.    Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, Zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom. 

4.    W przypadku składania oferty w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie, którą należy opisać w sposób następujący: „OFERTA na zakup i dostawę sprzętu: serwerowego (2 szt. serwerów), stacji roboczych (2 szt.) oraz licencji (1 szt.) w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Wołowie”.

5.    Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem:

a)    Poczty lub kuriera,

b)    Dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego: pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pokój nr 5 (Biuro Podawcze),

c)    Złożona elektronicznie za pomocą maila na skrzynkę mailową: zamowienia@powiatwolowski.pl , 

d)    Złożona za pomocą aplikacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (Instrukcja oferenta dla aplikacji BK2021 znajduje się na stronie:  https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction - do oferty złożonej tym sposobem również wymagane jest złożenie dokumentów opisanych w rozdziale XI pkt 3 – dokumenty, jakie należy załączyć do oferty. Złożone tym sposobem dokumenty powinny być opatrzone aktualnym podpisem elektronicznym. 

 

XIII.        Termin związania ofertą

 

- 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

 

XIV.       Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

 

1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2.    Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie pytań, udzielanie odpowiedzi, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie, za pomocą aplikacji B2021 bądź drogą elektroniczną na adres mailowy: zamowienia@powiatwolowski.pl. 

3.    Zamawiający udzieli wyjaśnień dot. treści zapytania ofertowego, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku konieczności zmiany treści zapytania ofertowego, odpowiednio do zmiany może ulec przesunięciu termin składania ofert. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zamawiający może udzielić odpowiedzi na zadanie pytanie, nie zmieni to jednak terminu składania ofert. 

4.    Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

a)    Łukasz Zator – informatyk – tel. 71 380 59 06, email: lukasz.zator@powiatwolowski.pl , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 (szczególnie w sprawach dot. przedmiotu zamówienia), 

b)    Magdalena Górak – Kaleta – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – tel. 71 380 59 55, email: magda.kaleta@powiatwolowski.pl , od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 (szczególnie w sprawach dot. realizacji projektu „Cyfrowy Powiat”)

c)    Angelika Błońska – specjalista w Wydziale Inwestycji i Rozwoju – tel. 71 380 59 09, email: angelika.blonska@powiatwolowski.pl , od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 14:45 (szczególnie w sprawach dot. procedury postępowania).

 

XV.        Istotne postanowienia umowy i zmiany umowy. Unieważnienie postępowania.

 

1.    Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5A, 5B i 5C (w zależności od części, której umowa dotyczy) do niniejszego postępowania.

2.    Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy (5A, 5B, 5C). 

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

 

XVI.       Pozostałe informacje. Załączniki do postępowania.

 

1.    Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.

2.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zdania i podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

3.    Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

4.    Lista załączników do postępowania:

a)    Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (z podziałem na części 1A,1B,1C w zależności od przedmiotu zamówienia, który opisuje daną część) 

b)    Formularz oferty – załącznik nr 2,

c)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3, 

d)    Zestawienie ofertowanego sprzętu – załącznik nr 4,

e)    Wzór umowy – załącznik nr 5 (z podziałem na części 5A, 5B, 5C w zależności od przedmiotu zamówienia, którego umowa dotyczy).

 

XVII.      Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ‘’ustawy PZP’’,

- podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-  zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,

- w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,

- w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6

STAROSTA WOŁOWSKI
 
/-/
                                                                                                                          JANUSZ DZIARSKI

WICESTAROSTA WOŁOWSKI
 
/-/
                                                                                                                          JAROSŁAW ISKRA    


_____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Załączniki

Powiadom znajomego