W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IR.272.1.17.2023 PCM gaz

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „PCM - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem”
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy IR.272.1.17.2023
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert listownie, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: zamowienia@powiatwolowski.pl
unieważnienie

Zamawiający, działając na podstawie rozdziału X lit. g zapytania ofertowego informuje, iż unieważnia postępowanie na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „PCM - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem”.

IR.272.1.17.2023

 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania  

pn. „PCM - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem”

 

I.          Zamawiający 

 

Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988-02-19-208, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00.

 

II.        Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1605). 

 

III.                Opis przedmiotu zamówienia

 

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szpitala Powiatowego w Wołowie. Szczegółowy zakres robót został zawarty w przedmiarze i dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

 

Zakres robót budowlano instalacyjnych do wykonania:                                                                              

-        Wykonanie odcinka wewnętrznej instalacji gazowej od szafki gazowej na zewnętrznej ścianie budynku do pomieszczenia kotłowni na kondygnacji poddasza w celu zasilania istniejących kotłów gazowych szt. 3,

-        montaż systemu detekcji gazu, w którego skład wchodzą: centrala alarmowa, czujnik stężenia gazu, sygnalizator akustyczno – optyczny, zawór odcinający z głowicą samozamykającą, 

-        wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej w zakresie podłączenia systemu detekcji gazu, 

-        odłączenie i demontaż istniejącego pionu zasilającego instalacje c.o,

-        wykonanie prób szczelności instalacji c.o. oraz gazu,

-        wykonanie towarzyszących robót budowlanych niezbędnych przy  montażu nowej instalacji gazu np.: wykonanie bruzd, uzupełnienie tynków, posadzek, przekucia roboty malarskie, wywóz i utylizacja odpadów,

-         prace porządkowe na obiekcie i  terenie wykonywanych robót,

-         przekazanie dokumentacji - prób szczelności, pomiarów, gwarancji certyfikatów etc.          

             

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV: 

45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane

45.33.30.00 –  0  Roboty instalacyjne gazowe

45.31.00.00 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

IV.                Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji – 20.12.2023r.

 

V.                  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Wykonawca oświadcza, że spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2)      uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Wykonawca oświadcza, że spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca oświadcza, że spełnia powyższy warunek składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4)      zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił nadzór                           kierownika robót Instalacyjnych z uprawnieniami do nadzorowania wykonywanej instalacji gazowej, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające posiadane uprawnienia - aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa oraz decyzję stwierdzająca przygotowanie zawodowe.

 

VI.                Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

a.       Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

b.       Oświadczenie Wykonawcy – według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

c.       Wykaz osób - według druku, który stanowi załącznik nr 4  do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z dowodami potwierdzającymi posiadane uprawnienia (aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa i decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego). 

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

VII.              Kryteria wyboru ofert 

Jedynym kryterium  oceny ofert jest: 

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 

                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …...............................................................................     x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej

VIII.            Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 

IX.                Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.       Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2023r.  o godz. 12:00

2.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na „PCM - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem”;

2)      osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na „PCM - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem”;

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej (preferowane) w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem OFERTA na „PCM - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem”;

X.                  Pozostałe informacje

a.       Osoba do kontaktu: Michalina Dąbrowa - Grander, e-mail:  zamowienia@powiatwolowski.pl,  tel.71/ 380 59 05. 

b.       Wszelkie pytania należy kierować w formie pisemnej lub w formie elektronicznej:                        e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl. 

c.       Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.

d.       Zamówienie publiczne, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605  ze zm.) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.

e.       Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

f.        Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

g.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  

h.       Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XI.                 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-        podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-        osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-        podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych:
a)       w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b)      w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

-        przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

-        dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 

-        w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

−       

                                                                                                        

 

STAROSTA WOŁOWSKI

/-/ JANUSZ DZIARSKI

 

WICESTAROSTA WOŁOWSKI

/-/ JAROSŁAW ISKRA


________________________

 Kierownik Zamawiającego

 
 

Załączniki do zapytania:

1.        Formularz ofertowy

2.         Oświadczenie Wykonawcy

3.        Przedmiary, dokumentacja projektowa. 

4.        Wykaz osób. 

5.        Wzór umowy. 


 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego