W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZP.272.6.2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start””
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZP.272.6.2017
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 WołówOgłoszenie nr 76839 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.


Wołów: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start””
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu „Nowa perspektywa lepszy start”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołowski, krajowy numer identyfikacyjny 93193480000000, ul. pl. Piastowski  2, 56100   Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 805 901, e-mail zamowienia@powiatwolowski.pl, faks 713 805 900. Adres strony internetowej (URL): www.powiatwolowski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak https://bip.powiatwolowski.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak https://bip.powiatwolowski.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

nie adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, przekazana za pośrednictwem operatora poczto-wego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 (Punkt Obsługi Klienta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start”” Numer referencyjny: IZP.272.6.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Nazwa zadania: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start””.

2.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start”. 3.Zakres inwestycji obejmuje:

1)Część 1 - Roboty budowlane polegające na:

a. wykonaniu robót rozbiórkowych części ścian

 b. wykonaniu otworów dla wentylacji

c. rozebraniu posadzek i wykonanie przejść dla instalacji kanalizacji

d. demontażu starej stolarki drzwi

e. zamurowaniu drzwi i przemurowaniach ścian

f. montażu podciągów (w miejscach wykonach otworów)

 g. odbiciu starych uszkodzonych tynków

h. zerwaniu starych powłok malarskich

 i. montażu nowej stolarki drzwi

j. wykonaniu odgrzybiania murów

k. uzupełnieniu tynków

l. wykonaniu gładzi na ścianach i sufitach

m. wykonaniu podłoży i posadzek z izolacją (folia PE i styrodur 5 cm + styropian 5 cm)

 n. montażu i dostawie wykładzin (wysokowytrzymałych min. 10 lat gwarancji,kolor do ustalenia)

o. wykonaniu okładzin z płytek ceramicznych

p. wykonaniu malowania ścian i sufitów

q. wywiezieniu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie wykonania robót 2)Część 2 – Roboty elektryczne polegające na: a. wykonaniu okablowania dla zasilania gniazd i oświetlenia b. wykonaniu okablowania LAN c. montażu gniazd i opraw oświetleniowych d. montażu kurtyny (nad drzwiami zewnętrznymi) e. montażu w posadzkach „FLOORBOX”- wg. projektu f. wykonaniu zasilania i podłączenie centrali wentylacyjnej g. wykonaniu pomiarów wykonanych instalacji h. przekazaniu dokumentacji powykonawczej 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1)załącznik nr 8A (CZĘŚĆ 1) i 8B (CZĘŚĆ 2) do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo), 2)załącznik nr 9A (CZĘŚĆ 1)i 9B (CZĘŚĆ 2)do SIWZ - dokumentacja projektowa, 3)załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna. 5.Miejsce wykonania robót: Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja 21, 56 – 120 Brzeg Dolny Należy mieć na uwadze, że budynek usytuowany jest na obszarze znajdującym się pod ochroną konserwatorską w rozumieniu ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami pod rygorem przepisów zawartych w tej ustawie. Ponadto prace będą wykonywane na terenie czynnego obiektu Zamawiający zastrzega następujące uwarunkowania realizacyjne: a)uzgadnianie kolejności realizacji prac remontowych (co do miejsca i czasu z osobą prowadzącą nadzór nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego), b)systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót, tj. usuwanie gruzu i innych materiałów z rozbiórki, c)prowadzenie robót w sposób nieuciążliwy, d)zabezpieczanie mienia ruchomego i nieruchomego użytkownika obiektu przed uszkodzeniem oraz przywrócenie miejsca wykonywania prac do stanu pierwotnego. II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV:45111000-8, 45111200-0, 45262100-2, 45262350-9, 45262500-6, 45223210-1, 45320000-6, 45410000-4, 45431000-7, 45442100-8, 45422100-2, 45453100-8, 45450000-6, 45432100-5, 45317300-5, 45311200-2, 45311100-1 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać:

Część 1

a)ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a na wezwanie Zamawiającego przedstawić kopię polisy.

 Część 2

 b)ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), a na wezwanie Zamawiającego przedstawić kopię polisy. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Część 1

a)Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. zrealizowanie co najmniej 2 robót budowlanych - z których jedna o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót na wezwanie Zamawiającego.

Część 2

b)Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. zrealizowanie co najmniej 2 robót budowlanych związanych z wykonaniem robót elektrycznych - z których jedna o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót na wezwanie Zamawiającego.

 Część 1

c)Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:

a. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie.

Część 2  

d)Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:

a. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie. Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1)Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3A i 3B do SIWZ;

2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ; III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia,

2.Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa),

3.zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, (jeżeli dotyczy),

4.dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości: a)co najmniej 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) określoną przez Zamawiającego – dot. CZĘŚCI 1;

b)co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) określoną przez Zamawiającego – dot. CZĘŚCI 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja

40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 7A i 7B do SIWZ.

2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3.Nawiązując do ust. 2 Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione - zmiany w formie aneksu do umowy, w przypadkach: 1)potrzeby przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że będą niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania prac zgodnie z technologią ich wykonywania lub w przypadku klęsk żywiołowych, 2)zmiany wysokości podatku VAT

3)zmiany osoby wskazanej w ofercie:

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ,

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ,

4)*uzasadnionej okolicznościami konieczności zmiany dotychczasowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, czy też ujawnienia się nowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w trakcie realizacji umowy,

5)innych istotnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.

*dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12/05/2017, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Roboty budowlane

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Nazwa zadania: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start””.

2.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start”. 3.Zakres inwestycji obejmuje:

1)Część 1 - Roboty budowlane

 polegające na:

a. wykonaniu robót rozbiórkowych części ścian

b. wykonaniu otworów dla wentylacji

 c. rozebraniu posadzek i wykonanie przejść dla instalacji kanalizacji

d. demontażu starej stolarki drzwi

e. zamurowaniu drzwi i przemurowaniach ścian

f. montażu podciągów (w miejscach wykonach otworów)

g. odbiciu starych uszkodzonych tynków

h. zerwaniu starych powłok malarskich i .montażu nowej stolarki drzwi j. wykonaniu odgrzybiania murów

k. uzupełnieniu tynków

l. wykonaniu gładzi na ścianach i sufitach

 m. wykonaniu podłoży i posadzek z izolacją (folia PE i styrodur 5 cm + styropian 5 cm)

n. montażu i dostawie wykładzin (wysokowytrzymałych min. 10 lat gwarancji ,kolor do ustalenia)

o. wykonaniu okładzin z płytek ceramicznych

p. wykonaniu malowania ścian i sufitów

q. wywiezieniu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie wykonania robót

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1)załącznik nr 8A (CZĘŚĆ 1) do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo),

 2)załącznik nr 9A (CZĘŚĆ 1) do SIWZ - dokumentacja projektowa,

3)załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna.

5.Miejsce wykonania robót: Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja 21, 56 – 120 Brzeg Dolny Należy mieć na uwadze, że budynek usytuowany jest na obszarze znajdującym się pod ochroną konserwatorską w rozumieniu ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami pod rygorem przepisów zawartych w tej ustawie. Ponadto prace będą wykonywane na terenie czynnego obiektu Zamawiający zastrzega następujące uwarunkowania realizacyjne: a)uzgadnianie kolejności realizacji prac remontowych (co do miejsca i czasu z osobą prowadzącą nadzór nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego),

b)systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót, tj. usuwanie gruzu i innych materiałów z rozbiórki, c)prowadzenie robót w sposób nieuciążliwy,

d)zabezpieczanie mienia ruchomego i nieruchomego użytkownika obiektu przed uszkodzeniem oraz przywrócenie miejsca wykonywania prac do stanu pierwotnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45111000-8, 45111200-0, 45262100-2, 45262350-9, 45262500-6, 45223210-1, 45320000-6, 45410000-4, 45431000-7, 45442100-8, 45422100-2, 45453100-8, 45450000-6, 45432100-5 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/06/2017 5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2    Nazwa: Roboty elektryczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Nazwa zadania: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start””.

2.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start”. 3.Zakres inwestycji obejmuje:

 1)Część 2 – Roboty elektryczne

polegające na:

a. wykonaniu okablowania dla zasilania gniazd i oświetlenia

b. wykonaniu okablowania LAN

c. montażu gniazd i opraw oświetleniowych

d. montażu kurtyny (nad drzwiami zewnętrznymi)

e. montażu w posadzkach „FLOORBOX”- wg. Projektu

 f. wykonaniu zasilania i podłączenie centrali wentylacyjnej

g. wykonaniu pomiarów wykonanych instalacji

h. przekazaniu dokumentacji powykonawczej

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1)załącznik nr 8B (CZĘŚĆ 2) do SIWZ - przedmiar robót (pomocniczo),

2)załącznik nr 9B (CZĘŚĆ 2) do SIWZ - dokumentacja projektowa,

 3)załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna.

5.Miejsce wykonania robót: Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja 21, 56 – 120 Brzeg Dolny Należy mieć na uwadze, że budynek usytuowany jest na obszarze znajdującym się pod ochroną konserwatorską w rozumieniu ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami pod rygorem przepisów zawartych w tej ustawie. Ponadto prace będą wykonywane na terenie czynnego obiektu Zamawiający zastrzega następujące uwarunkowania realizacyjne: a)uzgadnianie kolejności realizacji prac remontowych (co do miejsca i czasu z osobą prowadzącą nadzór nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego),

b)systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót, tj. usuwanie gruzu i innych materiałów z rozbiórki, c)prowadzenie robót w sposób nieuciążliwy,

d)zabezpieczanie mienia ruchomego i nieruchomego użytkownika obiektu przed uszkodzeniem oraz przywrócenie miejsca wykonywania prac do stanu pierwotnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45317300-5, 45311200-2, 45311100-1 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/06/2017 5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Powiadom znajomego