W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

„Zmiana stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego, DW 338 i 339”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Zmiana stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego, DW 338 i 339”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.2.25.2021
Zamawiający Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

IZD.272.2.25.2021

                                                                                                                                                                                        Wołów, 16.11.2021 r.     

 

Zapytanie ofertowe
 
pn.: „Zmiana stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego, DW 338 i 339”

 

I. Zamawiający: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.

III. Opis zamówienia:

 1. Zamówienie pn.: „Zmiana stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego, DW 338 i 339” obejmuje trzy zadania:

zadanie 1 – Zmiana stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 przy ul. Wojska Polskiego 10 w m. Lubiąż w zakresie montażu znaków D-6 + T-27 na tarczy z tłem fluorescencyjnym

zadanie 2 – Zmiana stałej organizacji ruchu z wprowadzeniem w życie zasad ustawienia znaków wynikających z obowiązującego stanu prawnego na odcinku od km 16+200 do km 23+900 drogi wojewódzkiej nr 339

zadanie 3 – Tymczasowa zmiana stałej organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu znaków ostrzegawczych A-11 i A-31 na odcinku od km 16+300 do km 24+650 drogi wojewódzkiej nr 339.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt stałej organizacji ruchu, dla każdego zadania, zwany dalej „projektem”, stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Przedmiotem umowy jest wyniesienie w terenie zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu dla wymienionych wyżej zadań na drogach wojewódzkich, tj. montażu znaków drogowych pionowych i wykonanie oznakowania drogowego poziomego. Roboty wchodzące w zakres przedmiotu umowy zostaną wykonane z materiałów i przy pomocy urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.
 3. Wszelkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ich jakości i dopuszczenia do użytkowania.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie części.
 5. Okres gwarancji na roboty objęte zamówieniem wynosi 6 miesięcy. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu następującym po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.
 6. Znaki drogowe przeznaczone do demontażu Wykonawca przekaże w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego zarządcy drogi, na bazę w Wołowie przy ul. Kościuszki 27.

 IV. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych

V. Termin realizacji zamówienia: do 10.12.2021 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
 • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 • zdolności technicznej lub zawodowej.

VII. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

  1. Formularz ofertowy – według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania – według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

 

cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100% - 100 pkt

                Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 

                                                       cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

                Liczba punktów =      -------------------------------------------------------------- x 100

                                                                        cena brutto oferty badanej

 

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z maksymalna ilością punktów.
 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny netto i brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
 3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 4. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, zgodnie z projektem, w tym:
 • koszty robocizny, skalkulowane z uwzględnieniem stawki roboczogodziny obejmującej płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń płacowych;
 • koszty materiałów podstawowych i pomocniczych, obejmujące ceny zakupu materiałów /bez VAT oraz koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na miejsce składowania;
 • koszty pracy wszelkiego sprzętu i środków transportu, łącznie z kosztami obsługi etatowej, o ile jest ona przewidziana dla danego rodzaju sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, uwzględniającymi koszty przewozu sprzętu, montaż i demontaż;
 • koszty pośrednie uwzględniające nie ujmowane w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, które obejmują w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawczego;
 • zysk wykonawcy;
 • koszty zabezpieczenia i oznakowania rejonu robót.
 1. Cena określona przez Wykonawcę stanowi cenę ryczałtową, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała negocjacjom.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
 3. Niespełnianie przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych w punkcie VI warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez okres 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa: 19.11.2021 r. o godz. 14.00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:
 4. listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na „Zmiana stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego, DW 338 i 339”;
 5. osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 36) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na „Zmiana stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego, DW 338 i 339”;
 6. za pośrednictwem poczty elektronicznej (preferowane) w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA na „Zmiana stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego, DW 338 i 339”

Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

XI. Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu:

Beata Frala, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36 – w sprawach formalnych,

Tadeusz Wróblewski, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 606 262 761 - w sprawach technicznych

 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie pisemnej lub w formie elektronicznej:                      e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,
 • podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 1. Okres przechowywania danych:
 2. w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 3. w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
 • przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
 • dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

                                                                                              z up. STAROSTY 

                                                                                                         /-/ 

                                                                                               Jarosław Iskra

                                                                                                Wicestarosta  

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Projekt zad. 1 pdf, 3.73 MB
Projekty zad. 2 pdf, 12.48 MB
Projekty zad.3 pdf, 14.23 MB

Powiadom znajomego