W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt.„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na .Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.1.8.2022
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 Biuro Podawcze, mail: zamowienia@powiatwolowski.pl

IZD.272.1.8.2022                                                      Wołów, 06.09.2022 r.  


Zapytanie ofertowe

na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, numer sprawy: IZD.272.1.8.2022.

 

I.          Zamawiający: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II.          Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: ustawa Pzp) w trybie zapytania ofertowego.

Postępowanie zostało ogłoszone jednocześnie na stronie Zamawiającego https://bip.powiatwolowski.pl/przetargi/23 oraz w Bazie Konkurencyjności  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 III.          Opis zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia  – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz w formularzu cenowym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

CZĘŚĆ 1 – Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

CZĘŚĆ 2 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

 
3.     Wspólny słownik CPV:

Główny KOD CPV: 

30236000-2   Różny sprzęt komputerowy

 
Część nr 1

30213300-8 Komputer biurkowy

48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego           

30213100-6 Komputery przenośne

 
Część nr 2

30213100-6 Komputery przenośne

48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów komputerów osobistych (PC)

32420000-3 Urządzenia sieciowe

48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego

 
4.     Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia – części od nr 1 do  nr 2.

Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną przez siebie część lub więcej części.

 5.      Miejsce dostawy:

1)  Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie ul. Spacerowa 1, 56 – 100 Wołów

2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. T. Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów

 6.  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zamówieniu będą miały zastosowanie zapisy art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku VAT dotyczące dostaw sprzętu komputerowego do placówek oświatowych.

Zamawiający potwierdza, że sprzęt komputerowy wymieniony w niniejszym postępowaniu, zostanie dostarczony i będzie służyć wykonywaniu działalności dydaktyczno – edukacyjnej w poniżej wymienionych placówkach oświatowych:

1)  Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie ul. Spacerowa 1, 56 – 100 Wołów

2) Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Wołowie, ul. T. Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów.

Art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2020.106 t.j. ze zm.) pozwala na stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% do dostaw sprzętu komputerowego:

a)   dla placówek oświatowych (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe, placówki opiekuńczo- wychowawcze),

b)  dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy obejmuje:

-     jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
-      drukarki,
-      skaner,
-   urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
-   urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

V.       Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy.

 VI.          Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu: 

1.      Opis przedmiotu zamówienia - według  druku, który stanowi załącznik nr 1.

2.      Formularz oferty – według  druku, który stanowi załącznik nr 2.

3.      Formularz cenowy - według  druku, który stanowi załącznik nr 3.

4.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru – załącznik nr 4.

 
Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
 
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane,  chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 VII.    Warunki udziału w postępowaniu:

O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wg oświadczenia,;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wg oświadczenia,;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – wg oświadczenia.
d) nie podlegają wykluczeniu na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) - wg oświadczenia.

 Na potwierdzenie powyższych warunków należy złożyć dołączone do zapytania ofertowego „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” stanowiące załącznik nr 4.

VIII.    Kryteria oceny ofert

1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium oceny: 

 
l.p.      Kryterium      Opis     Waga - udział w ocenie
1.        Cena     Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę                          100%=100 pkt
 
2.   W kryterium „cena” ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formularzu cenowym (wg. wzoru zał. nr 3 do zapytania ofertowego) i przeniesiona do „Formularza oferty” (wg. wzoru zał. nr 2 do zapytania ofertowego).

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

                                     Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów =  -------------------------------------------------------------------- x 100

                                            Cena brutto oferty badanej

3. Uzyskana liczba punktów w kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
4.  Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z maksymalna ilością punktów.
5.  Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny netto i brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
7. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym: dostawę, dostarczone pomoce dydaktyczne powinny nadawać się użytku przez Zamawiającego.
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 
9.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
11. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
12.   W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 IX.   Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X.     Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.      Termin składania ofert upływa: 14.09.2022 r. o godz. 12:00

2.      Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

3.      Oferty można składać:
a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
b)   osobiście w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
c)  za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA. Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
d) w Bazie konkurencyjności, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do ogłoszenia na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 XI.          Pozostałe informacje

1.      Osoba do kontaktu: 
1)      Anna Szadkowska – Czupa, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,  tel. 71 380 59 36;
2)      Katarzyna Fęglerska, e-mail: edukacja@powiatwolowski.pl,  tel. 71 380 59 14.
2. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania i podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  
7.  Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona niezwłoczne po otwarciu ofert na stronie Zamawiającego: https://bip.powiatwolowski.pl/przetargi/23
 
XII.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Wołowski, z siedzibą w:  56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2)  Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
4)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-       podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-   osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,
-  podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
5)      Okres przechowywania danych:
a)     w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b)    w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
−      przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
−      dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
−       w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,
6)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
7)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
8)     Posiada Pani/Pan:
1)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
4)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9)   Nie przysługuje Pani/Panu:
1)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

                                                  

STAROSTA
                                                                                                             /-/                                                                                                        Janusz Dziarski                                   
__________________________

                                                                                                             Kierownik Zamawiającego


  

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
 

Sporządziła: Anna Szadkowska – Czupa, e – mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36.

 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Załączniki

Powiadom znajomego