logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
plus Placówki oświatowe
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


PRAWO LOKALNE > Prawo miejscowe

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO POWIATU WOŁOWSKIEGO

UCHWAŁY RADY POWIATU

 

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2012pozycja

nr uchwały

w sprawie

ROK 2002

1

II/19/02

W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Wołowie z dnia 9 października 2002r. nr XXXVIII/334/02 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

ROK 2003

1

IV/26/03

W sprawie zmiany statutu powiatu wołowkiego

2

V/42/03

W sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Godzięcinie oraz w Placówkach Rodzinnych znajdujących się na terenie powiatu wołowskiego

3

VI/48/03

W sprawie ustalenia cennika opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

4

VII/52/03

W sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ?Karta Nauczyciela? oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołowski

ROK 2004

1

XVI/120/04

W sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącego imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

2

XVI/121/04

W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących imienia Mikołaja Kopernika w Wołowie

3

XVI/124/04

W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół imienia Tadeusza Kościuszki w Wołowie

4

XVI/125/04

W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych w Wołowie

5

XVI/126/04

W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych imienia Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym

6

XVI/127/04

W sprawie nadania statutu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Brzegu Dolnym

7

XVI/128/04

W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Specjalnych w Wołowie

8

XVII/130/04

W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów punlicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu wołowskiego, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

9

XVII/132/04

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

10

XVII/133/04

W sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Odrę w ciągu drogi powiatowej Nr 1296 D (47706) w miejscowości Brzeg Dolny oraz ustalenia stawek na przewóz promem

11

XIX/136/04

W sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych

12

XIX/138/04

W sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Odrę w ciągu drogi powiatowej nr 1296 D (47706) w miejscowości Brzeg Dolny oraz ustalenia stawek za przewóz promem

13

XXI/161/04

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/03 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy "Karta Nauczycielska" oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, ktorym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołowski

14

XXII/164/04

W sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołowskiego

15

XXIII/172/04

W sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/04 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołowskiego

16

XXIII/173/04

W sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

ROK 2005

1

XXV/194/05

W sprawie kwalifikowania oraz odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie, jak również określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat

2

XXVI/199/05

Zmieniająca Uchwałę nr XV/149/2000 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego

3

XXVI/208/05

W sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegołowe zasady jego przyznawania i wypłacania

4

XXVI/209/05

W sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

5

XXVIII/ 212 /05

w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Wołowskiemu i jednostkom organizacyjnym Powiatu Wołowskiego, do

6

XXVIII/219/05

W sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy "Karta Nauczyciela" oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajeć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołowski

7

XXX/221/05

W sprawie określenia zasad zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

8

XXX/222/05

W sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

9

XXX/223/05

W sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie

10

XXXIII/235/05

W sprawie okreslenia zasad zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

11

XXXIII/236/05

W sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

12

XXXIV/240/05

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz wysokość i warunki wypłacania innych  składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

ROK 2006

1

XXXIX/278/06

w sprawie zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu

2

XXXIX/280/06

W sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom oraz innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

3

XLII/307/06

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołowskiego

4

XLII/308/06

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/219/05 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan ...

5

XLII/ 309 /06

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/05 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielo

6

III/20/06

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

ROK 2007

1

X/61/07

w sprawie przekształcenia PZZOZ w Wołowie poprzez likwidację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu w Brzegu Dolnym, likwidację Oddziału Dziecięcego wraz z Izbą Przyjęć...

2

XI/66/07

w sprawie pozbawienia kategorii drogi na terenie Powiatu Wołowskiego

3

XI/67/07

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu

4

XI/69/07

w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski”

ROK 2008

1

XV/89/08

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokośc stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wyslugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokośc i warunki wypłacania innych skladników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrozenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnyxh zastępstw, a także wysokośc nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wyplacania.

2

 XX/117/08 w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołowie

3

 XXIII/127/08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrónywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończących się maturą

4

XXIV/143/08 

ROK 2009

 1  XXVII/158/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości

 2

 XXVII/159/09 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołowskiego
 3  XXX/168/09  w sprawie ustanowienia pieczęci i zasad ich używania

 4

 XXXII/182/09

 5

XXXIII/187/09 

 w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2009
 6  XXXIV/195/09  w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2010
 7 XXXV/199/09 

ROK 2010

 1  XXXVII/218/10  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wołowskiemu
 2  XL/231/10

zmieniajaca uchwałę nr XIX/138/04 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 26.05.2004 r.

 3  XLIII/243/10  w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/182/09 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29.09.2009 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołowie

 4

 XLV/254/10

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub z

 5

 XLVIII/260/10

 6

 XLVIII/261/10

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłat ponoszonych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 

 7

 II/22/10

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2011

ROK 2011

 1  IV/31/11  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2011
 2  IV/29/11

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie

 3  X/69/11 w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Odrę w ciągu drogi powiatowej Nr 1296 D w miejscowości Brzeg Dolny oraz ustalenia stawek na przewóz promem

 5

 XI/76/11

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 6

 XIII/89/11

 7

XIV/95/11 

W sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2012

 8

XVI/99/11 

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2012

 9

XVI/100/11 

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2012

 10

 XVI/104/11

 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2012

 11

 

 

 

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

 

pozycja

nr uchwały

w sprawie

ROK 2005

1

137/316/05

W sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Wołowskiego

ROK 2006

1

150/343/06

W sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego

2

160/363/06

W sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2006

ROK 2007

1

5/9/07

W sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2007 r

2

35/53/07

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2007r.

3

55/90/07

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2008r.

ROK 2008

1

74/123/08

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2008r.

2

118/210/08

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2009

ROK 2009

1

150/270/09

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2009

 

Ilość odwiedzin: 28866
Nazwa dokumentu: Prawo miejscowe
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Alicja Baganc
Data wytworzenia informacji: 2011-10-17 10:40:43
Data udostępnienia informacji: 2011-10-17 10:40:43
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-07 10:53:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner