logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
minus Placówki oświatowe
   plus Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
   minus Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym
      minus Statut Szkoły
         minus Preambuła
         minus I - Nazwa Szkoły
         minus II - Cele i zadania Szkoły
         minus III - System Wychowawczy
         minus IV - Program Profilaktyczny
         minus V - Organy Szkoły
         minus VI - Organizacja Szkoły
         minus VII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
         minus VIII - Uczniowie szkoły
         minus IX - Wewnątrzszkolny system oceniania
         minus X - Procedura rekrutacji
         minus XI - Postanowienia Końcowe
         minus Protokoły
      minus Dni i godziny pracy
      minus Organy Powiatowego Zespołu Szkół
   plus Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
   plus Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
   plus Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
   plus Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
   plus Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym
   plus Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

II CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 6

Szkoła realizuje cele i zadania przewidziane dla szkoły publicznej.

 

§ 7

Szczególnym celem szkoły jest realizacja testamentu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego wyrażające się przez:

 

a)  współpracą z Biblioteką Ossolineum we Wrocławiu,

b)  współpracą z Wydawnictwem Ossolineum we Wrocławiu,

c)  ciągłe zapoznawanie uczniów z życiem i dziełem patrona szkoły.

 

§ 8

Cele Szkoła realizuje przez:

 

a)  zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne oraz pracę indywidualną z uczniem,

b)  wycieczki naukowo-badawcze i kulturalno-krajoznawcze,

c)  stalą współpracę z instytucjami kulturalnymi, badawczymi, naukowymi, bibliotekami oraz wydawnictwami polskimi i zagranicznymi,

d)  organizowanie spotkań i pogadanek na tematy poszerzające wiedzę i wykraczające poza ramy planów nauczania,

e)  kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów przez organizację wszelkiego rodzaju spotkań, imprez klasowych międzyklasowych i szkolnych.

f)    nawiązywanie współpracy i wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli.

 

§ 9

Szkoła pomaga uczniom dokonać świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu przez:

 

a)  organizację zajęć fakultatywnych,

b)  organizację kursów przygotowujących do wykonywania zawodu (w miarę potrzeb i istniejących możliwości),

c)  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (w miarę potrzeb i istniejących możliwości),

d)  udzielania pomocy w zdobywaniu informacji na temat możliwości dalszego kształcenia.

                                                             § 10

Szkoła sprawuje opiekę:

 

a)  nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

b)  podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek opiekę sprawuje organizujący zajęcia (wycieczkę) nauczyciel,

 

c)  w czasie przerw międzylekcyjnych, opiekę sprawują nauczyciele dyżurni,

 

d)  nad uczniami dojeżdżającymi, szkoła sprawuje opiekę poprzez ułatwienie im zakupu miesięcznych biletów autobusowych i kolejowych, wyznaczenie pomieszczenia, w których mogą przebywać przed i po swoich zajęciach, uwzględnienie czasu dojazdu w planach lekcji,

 

e)  szkoła ściśle współpracuje ze służbą zdrowia i rodzicami w celu organizowania opieki zdrowotnej nad uczniem,

 

f)    nad uczniami, którym z powodów  rodzinnych i losowych są potrzebne szczególne formy opieki lub pomocy, szkoła organizuje pomoc materialną w różnej formie, w miarę posiadanych możliwości.

 § 11

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach sportowych określają odrębne przepisy.

§ 12

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.

 

Ilość odwiedzin: 1608
Nazwa dokumentu: Statut Szkoły - II
Osoba, która wytworzyła informację: Alina Setera
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Smelkowski
Osoba, która wprowadzała dane: LO w Brzegu Dolnym
Data wytworzenia informacji: 2003-09-24 08:39:27
Data udostępnienia informacji: 2003-09-24 08:39:27
Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-24 08:51:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner