logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
minus Placówki oświatowe
   plus Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
   minus Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym
      minus Statut Szkoły
         minus Preambuła
         minus I - Nazwa Szkoły
         minus II - Cele i zadania Szkoły
         minus III - System Wychowawczy
         minus IV - Program Profilaktyczny
         minus V - Organy Szkoły
         minus VI - Organizacja Szkoły
         minus VII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
         minus VIII - Uczniowie szkoły
         minus IX - Wewnątrzszkolny system oceniania
         minus X - Procedura rekrutacji
         minus XI - Postanowienia Końcowe
         minus Protokoły
      minus Dni i godziny pracy
      minus Organy Powiatowego Zespołu Szkół
   plus Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
   plus Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
   plus Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
   plus Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
   plus Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym
   plus Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

VIII UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 84

Rekrutację uczniów przeprowadza się na podstawie opracowanej procedury rekrutacji.

 

§ 85

1.  Do liceum uczęszczają uczniowie od 16 roku życia, po ukończeniu  gimnazjum nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

 

2.  Uczeń liceum może powtarzać klasę najwyżej jeden raz.

 

3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję uchylającą postępowanie zgodne z punktami 1, 2 w stosunku do konkretnego ucznia. Rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, w wypadku zaistnienia takiej sytuacji, powinni zwrócić się do dyrektora z podaniem zawierającym dokładne uzasadnienie. Uczeń pełnoletni może sam wystąpić z takim podaniem.

 

 

§ 86

Prawa ucznia:

 

1.  Uczeń ma prawo aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i społeczno-kulturalnym szkoły.

 

2.  Uczeń może krytycznie wypowiadać się na temat życia szkoły, wnosić propozycje, postulaty za pośrednictwem Samorządu Szkolnego, organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły.

 

3.  O zakładaniu i pracy organizacji młodzieżowych na terenie szkoły decyduje młodzież w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Szkoły kierując się własnymi przekonaniami ideowymi, zainteresowaniami i potrzebami.

 

4.  Uczniowie mają prawo wyboru kółek zainteresowań, różnych form zajęć pozalekcyjnych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

 

5.  Każdy uczeń ma prawo zgłosić się do wychowawcy klasowego lub nauczyciela przedmiotu z każdym swoim problemem indywidualnym, rodzinnym, naukowym czy społecznym i powinien otrzymać możliwą pomoc przy:

 

a)  prowadzeniu samodzielnych badań, doświadczeń pod opieką nauczycieli,

 

b)  korzystaniu ze szkolnych pomocy naukowych po uprzednim porozumieniu się z nauczycielem,

 

c)  pomocy finansowej ze strony Rady Szkoły na pokrycie kosztów związanych z samodzielnym kształceniem i doskonaleniem (wyjazdy na konkursy, seminaria naukowe itp.),

 

d)  pomocy w kontaktowaniu się z bibliotekami naukowymi, ośrodkami badań, wyższymi uczelniami.

 

6.  Każdy uczeń ma prawo znać ocenę swoich osiągnięć i postępów w nauce oraz motywacji ze strony nauczyciela.

 

7.  Każdy uczeń ma prawo do poszanowania własnej godności, poszanowania tajemnicy osobistej i rodzinnej.

 

 

8.  Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów ma prawo (lub jego rodzice bądź opiekunowie) zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły o składnie egzaminów klasyfikacyjnych.

 

9.  Jeżeli Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na klasyfikację ucznia, dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu określając datę i zakres materiału przewidzianego do egzaminu w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu oraz uczniem i jego rodzicami (w przypadku uczniów niepełnoletnich.

 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z § 111

 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących naruszenia regulaminu klasyfikowania i oceniania uczeń ma prawo złożyć wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu weryfikacyjnego. Wniosek musi być złożony na piśmie i zawierać uzasadnienie

 

12. Egzamin weryfikacyjny przeprowadza się zgodnie z §113.

 

13. Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy w przypadku, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu lub w przypadku 2 przedmiotów, jeżeli na to wyrazi zgodę Rada Pedagogiczna.

 

14. Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z § 112.

 

15. Uczeń ma prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw do wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, wybranego nauczyciela, Rady Szkoły, Samorządy Szkolnego lub organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły. W przypadku złożenia skargi na piśmie uczeń musi zostać w terminie do 14 dni powiadomiony (na piśmie) o rezultacie rozpatrzenia skargi.

 

 

§ 87

Obowiązki ucznia:

 

1.  Obowiązkiem moralnym i prawnym ucznia jest poczucie odpowiedzialności za życie społeczne klasy i szkoły. Powinien włączyć się do życia społecznego, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami.

 

2.  Uczeń zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego dotyczącym całokształtu pracy szkoły, klasy, organizacji życia społecznego, kulturalnego i naukowego w szkole.

 

3.  Obowiązkiem każdego ucznia jest czynny udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych określonych programem nauczania:

 

a)  uczeń ma obowiązek być obecny na zajęciach. W razie nieobecności uczeń winien przedłożyć w dniu powrotu do szkoły usprawiedliwienie podpisane przez rodziców, w przypadku uczniów niepełnoletnich, uczniowie pełnoletni usprawiedliwiają się osobiście.

 

b)  uczeń ma obowiązek być przygotowanym na każde zajęcia pod względem naukowym,

 

c)  uczeń ma być przygotowanym na każde zajęcia pod względem odpowiednich niezbędnych pomocy naukowych.

 

4.  Każdy uczeń zobowiązany jest do ciągłego samokształcenia się pod względem intelektualnym i moralnym:

 

a)  winien rozwijać swoje zainteresowania przez samodzielną lekturę,

 

b)  winien poznawać współczesną wiedzę naukową zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi i przyszłymi planami zawodowymi,

 

c)  winien poznawać historię narodową, z szacunkiem odnosić się do tradycji narodowych, a szczególnie do dawnych wysiłków Polaków w odzyskiwaniu wolności oraz do dawnych cierpień i poświęceń narodowych,

 

d)  winien z szacunkiem odnosić się do swoich rodziców, wychowawców i nauczycieli,

 

e)  winien z szacunkiem odnosić się do ludzi starszych, a szczególnie do pracy pokolenia starszego,

 

f)    winien szanować sprzęt szkolny jako wspólną własność i wspólne dobro,

 

g)  winien być życzliwy, koleżeński w stosunku do wszystkich uczniów szkoły,

 

h)  winien być odpowiedzialny za swoje zdrowie i zdrowie swoich kolegów i koleżanek, odpowiedzialny za warunki w szkole, a więc nie powinien hałaśliwie zachowywać się, zaśmiecać, niszczyć środowisko naturalne, nie powinien palić papierosów, pić alkoholu, używać środków odurzających narkotyków itp.

 

6.  Każdy uczeń zobowiązany jest do poznawania mowy ojczystej, doskonalenia swoich umiejętności językowych, zachowania czystości języka polskiego w formie pisemnej i ustnej.

 

7.  Uczeń musi pamiętać, że używanie wulgaryzmów, języka brutalnego, przekleństw jest obrażeniem tych wszystkich, którzy pracowali nad czystością języka polskiego, walczyli o język polski w okresie niewoli narodowej.

 

8.  Uczeń ma obowiązek dbać o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

 

9.  Poza terenem szkoły uczeń musi pamiętać, że swoim zachowaniem reprezentuje szkołę i winien dbać o dobre imię szkoły w środowisku społecznym.

 

 

10. Uczeń, który ma możliwość powtarzania klasy składa do 15 lipca podanie o przydzielenie go do odpowiedniej klasy (w przypadku uczniów niepełnoletnich podanie musi być podpisane przez rodziców).

 

§ 88

Nagrody:

 

1.  Wyróżnienia i nagrody mogą otrzymać uczniowie, którzy wyróżniają się swoją aktywnością, inwencję twórczą w jakiejś dziedzinie życia szkoły. Samo przestrzeganie statutu i zarządzeń wg zapisów jest obowiązkiem ucznia. O nagrody dla uczniów może wystąpić Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły, wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu lub organizacja młodzieżowa.

 

2.  Uczeń wyróżniający się może być nagradzany w następujących formach:

 

a)  uczeń może otrzymać odznakę Srebrnego Ossolińczyka lub Złotego Ossolińczyka,

 

b)  wyróżnienie i pochwała przez Samorząd Uczniowski i organizacje młodzieżowe,

 

c)  wyróżnienie i pochwała przez nauczyciela, wychowawcę klasowego przed klasą,

 

d)  wyróżnienie i pochwała dyrektora szkoły przed całą społecznością szkolną,

 

e)  nagroda książkowa,

 

f)    list pochwalny do rodziców,

 

g)  premia pieniężna za dobre wyniki w nauce (w miarę możliwości finansowych szkoły).

 

§ 89

Kary:

 

1.  Kary otrzymuje uczeń, który nie przestrzega regulaminu szkolnego.

 

2.  Wykonanie kary może być zawieszone w wypadku poręczenia za ucznia przez kolegę, organizację młodzieżową, nauczyciela,  Radę Szkoły.

3.  W wypadku, gdy uczeń celowo, złośliwie niszczy mienie szkolne odpowiedzialnością finansową zostaną obciążeni rodzice.

 

4.  Rodzice ucznia są powiadamiani o postanowionych karach.

 

5.  Karą jest:

 

a)  upomnienie przez nauczyciela przedmiotu i powiadomienie o tym wychowawcy klasy,

b)  upomnienie wychowawcy klasy, przekazywane uczniom w rozmowie indywidualnej,

 

c)  upomnienie dyrektora szkoły w rozmowie indywidualnej z uczniem,

 

d)  nagana dyrektora szkoły z wpisem do akt ucznia i powiadomienie rodziców o zagrożeniu skreślenia z listy uczniów tej szkoły. Zawiadamia się rodziców w rozmowie bezpośredniej w szkole lub w rozmowie telefonicznej, którą przeprowadza wychowawca klasy lub dyrektor szkoły. Jeżeli nie ma możliwości odbycia rozmowy z rodzicami, rodzice o zagrożeniu skreślenia z listy uczniów będą powiadamiani pismem.

 

e)  Zawiadomienie klubu sportowego czy innych organizacji działających poza szkołą, w pracy których uczeń bierze udział o nagannym zachowaniu się ucznia,

 

f)    zawieszenie w prawach ucznia;

 

g)  skreślenie z listy uczniów.

 

6.       Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku gdy:

 

a)  uczeń oznajmia wychowawcy, dyrektorowi decyzję o przerwaniu nauki lub o przeniesieniu do innej szkoły, w przypadku uczniów niepełnoletnich decyzja ta musi zostać potwierdzone lub podjęta przez rodziców bądź opiekunów,

 

b)  uczeń opuścił więcej niż 60 godzin lekcyjnych z powodów nieusprawiedliwionych lub jeśli wychowawca z uzasadnionych powodów podważa wiarygodność przedstawionych usprawiedliwień. Usprawiedliwienia muszą być dostarczone w terminie 7 dni od daty powrotu do szkoły,

 

c)  uczeń ma demoralizujący wpływ na innych wg kryteriów ujętych w kodeksach prawnych,

 

d)  brak wyraźnej poprawy po rozmowie przeprowadzonej przez wychowawcę, dyrektora na temat wykroczeń ucznia o których mowa w punkcie 5 a, b, c,

 

e)  spożywa alkohol na terenie szkoły lub poza szkołą,

 

f)    uczeń używa, posiada lub rozprowadza narkotyki na terenie szkoły lub poza szkołą,

7.  Uczeń zostaje skreślony z listy w przypadku popełnia przestępstwa lub wykroczenia ściganego prawem.

 

8.  Skreślenie z listy uczniów:

 

a)  Z wnioskiem o skreślenie z listy uczniów występują wychowawca klasy lub inny nauczyciel na zebraniu Rady Pedagogicznej.

 

b)  skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor przed podjęciem decyzji może rozważyć inne formy załatwienia problemu rozważając sugestie Rady Szkoły lub Samorządu Uczniowskiego.

 

9.  Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć prośbę o ponowne rozważenie decyzji o skreśleniu z listy uczniów, jeśli zaistniałe okoliczności, które nie były znane dyrektorowi szkoły w momencie podejmowania decyzji. Prośba taka musi być złożona w terminie 3 dni od daty powiadomienia ucznia i jego rodziców o decyzji.

 

10. Rozpatrzenie odwołania musi się odbyć w terminie 3 dni od daty jego złożenia. Termin ten może zostać wydłużony, jeżeli wymagane jest zebranie dodatkowych informacji czy wyjaśnień.

 

11. W okresie od złożenia odwołania do chwili podjęcia decyzji, która jest odpowiedzią na odwołanie dyrektor zawiesza wykonanie decyzji o skreśleniu  ucznia.

 

12. Jeśli nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w pkt 8, to uczeń lub jego rodzice od decyzji o skreśleniu z listy uczniów mogą odwołać się jedynie do organu nadzorującego szkołę w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisma.

 

13. O nagrodę lub karę (pkt 5 d, e, f) wnioskują wychowawca klasy lub inny nauczyciel pracujący w szkole lub przedstawiciele innych organów szkoły.

 

 

Ilość odwiedzin: 1825
Nazwa dokumentu: Statut Szkoły - VIII
Osoba, która wytworzyła informację: Alina Setera
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Smelkowski
Osoba, która wprowadzała dane: LO w Brzegu Dolnym
Data wytworzenia informacji: 2003-09-24 09:16:58
Data udostępnienia informacji: 2003-09-24 09:16:58
Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-24 09:21:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner