logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
minus Placówki oświatowe
   plus Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
   minus Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym
      minus Statut Szkoły
         minus Preambuła
         minus I - Nazwa Szkoły
         minus II - Cele i zadania Szkoły
         minus III - System Wychowawczy
         minus IV - Program Profilaktyczny
         minus V - Organy Szkoły
         minus VI - Organizacja Szkoły
         minus VII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
         minus VIII - Uczniowie szkoły
         minus IX - Wewnątrzszkolny system oceniania
         minus X - Procedura rekrutacji
         minus XI - Postanowienia Końcowe
         minus Protokoły
      minus Dni i godziny pracy
      minus Organy Powiatowego Zespołu Szkół
   plus Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
   plus Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
   plus Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
   plus Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
   plus Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym
   plus Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

VI ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 65

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich są zgodne z kalendarzem wydanym przez MEN i S i Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

 1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca.

 

 

 1. W klasach (semestrach) programowo najwyższych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 10 dni przed terminem pierwszego dnia odpowiednio egzaminu maturalnego, przeprowadzanych na warunkach i w sposób określony w przepisach, o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzaniu egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 2. Semestr pierwszy kończy się w ostatni piątek stycznia.
 3. zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek,
 4. ferie zimowe trwają dwa tygodnie w terminie określonym przez Kuratorium Oświaty,
 5. wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach,
 6. ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

 

 

§ 66

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora.

 

2.  Dyrektor szkoły zobowiązany jest powiadomić członków Rady Pedagogicznej o założeniach i wytycznych do arkusza organizacyjnego na rok przyszły najpóźniej na Radzie Pedagogicznej zamykającej dany rok szkolny.

 

3.  W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

 

4.  Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 

§ 67

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

 

§ 68

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 69

1.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym.

 

2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut a przerwy międzylekcyjne 10 minut, w tym jedna 20 minut.

 

3.  W szczególnych okolicznościach dyrektor ma prawo do wprowadzania zmian w organizacji dnia (czas trwania lekcji i przerw). Zmiany te nie mogą mieć charakteru ciągłego i długotrwałego.

 

4.  Zajęcia dydaktyczne odbywają się pięć dni w tygodniu.

 

§ 70

1.  Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: zajęcia fakultatywne, przygotowanie do pracy zawodowej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być przeprowadzane poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych.

2.  Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zadań nadobowiązkowych oraz zajęć fakultatywnych finansowanych z budżetu szkoły musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

 

3.  Zajęcia finansowane z innych źródeł mogą być prowadzone w grupie o mniejszej liczbie uczniów zgodnie z ustaleniami organu szkoły pozyskującego środki finansowe na ten cel.

 

§ 71

Szkoła może przyjmować słuchaczy Zakładów Kształcenia Nauczycieli, studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia (umowy) pomiędzy dyrektorem szkoły a Zakładem Kształcenia Nauczycieli, szkołą wyższą lub zainteresowanymi nauczycielami.

 

§ 72

1.  Wychowawca klasy może wnioskować do dyrektora szkoły o pozyskanie środków na pokrycie kosztów wyżywienia uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki.

 

2.  Wychowawcy klas oraz wszystkie organa szkoły zabiegają o uzyskanie środków finansowych mogących zapewnić pomoc finansową uczniom najbardziej potrzebującym.

 

§ 73

Wychowawca klasy i pedagog szkolny są zobligowani do kontaktowania się z opiekunami uczniów mieszkających na terenie stancji przynajmniej jeden raz w ciągu semestru (w szczególnych przypadkach częściej).

 

§ 74

Działalność Biblioteki Szkolnej reguluje regulamin biblioteki.

 

 § 75

 

Zadaniem Biblioteki szkolnej jest:

 

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz szeroka informacja o gromadzonych zbiorach własnych i innych bibliotek.

 

 1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.

 

 1. Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania.

 

 1. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

 

 1. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

 

 1. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

7.   Propagowanie i przybliżanie postaci patrona szkoły J. M. Ossolińskiego.

 

 

 

§ 76

 

Biblioteka szkolna ściśle współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

Ilość odwiedzin: 1623
Nazwa dokumentu: Statut Szkoły - VI
Osoba, która wytworzyła informację: Alina Setera
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Smelkowski
Osoba, która wprowadzała dane: LO w Brzegu Dolnym
Data wytworzenia informacji: 2003-09-24 09:05:37
Data udostępnienia informacji: 2003-09-24 09:05:37
Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-24 09:10:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner