logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
minus Placówki oświatowe
   plus Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
   minus Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym
      minus Statut Szkoły
         minus Preambuła
         minus I - Nazwa Szkoły
         minus II - Cele i zadania Szkoły
         minus III - System Wychowawczy
         minus IV - Program Profilaktyczny
         minus V - Organy Szkoły
         minus VI - Organizacja Szkoły
         minus VII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
         minus VIII - Uczniowie szkoły
         minus IX - Wewnątrzszkolny system oceniania
         minus X - Procedura rekrutacji
         minus XI - Postanowienia Końcowe
         minus Protokoły
      minus Dni i godziny pracy
      minus Organy Powiatowego Zespołu Szkół
   plus Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
   plus Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
   plus Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
   plus Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
   plus Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym
   plus Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

V ORGANY SZKOŁY

 

§ 29

1.  Organami szkoły są:

 

a)  Dyrektor Szkoły,

b)  Rada Pedagogiczna,

c)  Rada Szkoły,

d)  Klasowe Rady Rodziców,

e)  Samorząd Uczniowski,

 

2.  Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Klasowych Rad Rodziców,  Samorządu Uczniowskiego i Komisji Socjalnej zawarte są w wewnętrznych regulaminach tych organów.

 

§ 30

Dyrektor i Wicedyrektor są pełnoprawnymi członkami Rady Pedagogicznej, czego konsekwencją jest przyjęcie praw i obowiązków wynikających z regulaminu pracy Rady Pedagogicznej.

 

§ 31

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym.

 

§ 32

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 

a)  dyrektor szkoły jako przewodniczący rady,

b)  zastępca dyrektora,

c)  nauczyciele zatrudnieni w danym roku szkolnym.

 

§ 33

Dokumentami regulującymi pracę Rady Pedagogicznej są:

 

a)  ustawa o systemie oświaty,

b)  statut szkoły,

c)  regulamin rady pedagogicznej,

d)  roczny plan pracy szkoły.

 

§ 34

Praca Rady Pedagogicznej skupia się wokół następujących problemów:

 

1.  Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2.  Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki.

3.  Organizacji samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego.

4.  Współpracy z rodzicami i opiekunami uczniów.

 

§ 35

Rada Pedagogiczna pracuje w formie posiedzenia plenarnego lub zebrania komisji problemowej.

 

§ 36

Dokumentem prawomocnym wydanym przez Radę Pedagogiczną jest uchwała, która obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Tryb podejmowania uchwał określony jest przez art. 43 ustawy o systemie oświaty

 

§ 37

1.  Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych, w ciągu roku w związku z samokształceniem według planu pracy szkoły oraz w miarę aktualnych potrzeb.

2.  W zebraniach plenarnych Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, służby zdrowia, administracji samorządowej, organizacji społecznej lub inne osoby, których obecność może być przydatna do uzgodnienia i usprawnienia pracy Rady Pedagogicznej.

3.  O udziale osób zaproszonych decyduje przewodniczący Rady Pedagogicznej biorąc pod uwagę opinię nauczycieli, problemy szkoły oraz wagę problemów.

 

§ 38

Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić uchwałę Rady Pedagogicznej podjętą niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym celu winien:

 

1.  Dołączyć do protokołu Rady Pedagogicznej pisemną motywację.

2.  Powiadomić o zawieszeniu uchwały Kuratora i Starostę,

3.  Powiadomić Radę Pedagogiczną o decyzji Kuratora, Starosty.

 

§ 39

1.  Komisje problemowe są powoływane według potrzeb przez dyrektora szkoły lub Radę Pedagogiczną.

 

2.  Przewodniczący komisji problemowej jest wybierany przez członków tej komisji.

 

3.  Decyzje komisji problemowej przedstawiane w formie wniosków zostają zapisane w księdze protokołów Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 40

Do wniosków komisji problemowej Rada Pedagogiczna zobowiązana jest ustosunkować się na najbliższym posiedzeniu plenarnym.

 

§ 41

Rada Pedagogiczna mocą uchwały:

 

1.  Zatwierdza:

 

a)  wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 

b)  roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

 

c)      propozycje  prowadzenia   w   szkole  eksperymentów pedagogicznych  i  badań  naukowych,

 

d)  wnioski dyrektora dotyczące kryteriów oceny wyników pracy,

 

e)  wnioski wychowawców klas, rodziców, Samorządu Uczniowskiego w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień,

 

f)    założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia,

 

g)  wszelkie szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.

 

2.  Opiniować:

 

a)  organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (opinia musi znaleźć się w protokole posiedzenia plenarnego),

 

b)  plan wykorzystania środków finansowych (opinia winna znaleźć się w protokole posiedzenia plenarnego),

 

c)  wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród  oraz innych form uznania (nagrody dyrektora przyznawane są zgodnie z regulaminem wewnętrznym przyznawania nagród nauczycielom),

 

d)  propozycje przydziału nauczycielom stałych prac zajęć związanych z organizacją procesu dydaktyczno wychowawczego,

 

e)  wnioski komisji problemowej.

 

3.  Ma prawo do:

 

a)  występowania do dyrektora szkoły z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania, w sprawach oceny pracy nauczycieli oraz planu pracy,

 

b)  eliminowania z programów nauczania zbędnej wiedzy faktograficznej oraz haseł programowych o charakterze uzupełniającym i pomocniczym z zachowaniem aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów,

 

c)  zgłaszania spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

 

d)  zgłaszania votum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, w tym również nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą (uchwałę o votum nieufności wraz z pisemnym uzasadnieniem przewodniczący Rady Pedagogicznej przesyła do Kuratora),

 

e)  zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do pracy przedstawicieli Rady Pedagogicznej w Radzie Szkoły, z wnioskiem o odwołanie włącznie (do przekazania uwag Radzie Szkoły zobowiązany jest przewodniczący Rady Pedagogicznej),

 

f)    Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w przypadku braku klasyfikacji z powodów nieusprawiedliwionych,

 

g)  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 2 egzaminy poprawkowe po zasięgnięciu opinii przedmiotowca, wychowawcy, pedagoga lub innych członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 42

 

Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:

 

1.  Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady.

 

2.  Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora.

 

3.  Czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady jej komisji do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu.

 

4.  Wyboru swoich przedstawicieli do Rady Szkoły.

 

5.  Realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosili do nich swoje zastrzeżenia.

 

6.  Składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.

 

7.  Przestrzegania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

8.  Zapoznania się z treścią protokołu Rady Pedagogicznej w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad, o wprowadzeniu których do protokołu decyduje Rada Pedagogiczna na swoim najbliższym posiedzeniu.

 

§ 43

1.  Wybory przedstawicieli Rady Pedagogicznej do Rady Szkoły dokonuje się poprzez głosowanie tajne spośród wszystkich członków Rady Pedagogicznej, którzy mają prawo zasiadać w Radzie Szkoły.

 

2.  Przed każdym głosowaniem przewodniczący Rady Pedagogicznej ma obowiązek poinformować kto może być członkiem Rady Szkoły.

 

3.  Wybrane osoby stają się członkami Rady Szkoły po wyrażeniu swojej zgody.

 

 

 

§ 44

Członek Rady Pedagogicznej ma prawo zgłosić wszelkie swoje uwagi, propozycje na temat pracy szkoły, organizacji, gospodarowania itp. dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej lub pisemnej, do których Rada Pedagogiczna musi się ustosunkować.

 

§ 45

W razie konfliktu członka Rady Pedagogicznej z dyrektorem szkoły lub konfliktu członków Rady Pedagogicznej musi być podjęta próba rozstrzygnięcia konfliktu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, któremu może przewodniczyć wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel lub wybrany przez Radę Pedagogiczną (w drodze głosowania) członek Rady Pedagogicznej.

 

§ 46

Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1.  realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

 

2.  tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

 

3.  oddziaływania na postawy nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

4.  dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli.

 

5.  pomocy w rozstrzyganiu konfliktów nauczycieli z rodzicami poprzez:

 

a)  indywidualne rozmowy z rodzicami,

b)  posiedzenia komisji problemowych,

c)  plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej,

d)  posiedzenia Rady Szkoły,

 

6.  zapoznania członków rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz trybem i formami ich realizacji.

 

7.  analizowania stopnia realizacji uchwał rady.

 

§ 47

Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej i komisji problemowej jest książka protokołów.

 

§ 48

Z zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej lub komisji problemowej sporządza się protokół w terminie do 7 dni od daty zebrania.

 

 

§ 49

Protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej zawiera:

a)  datę posiedzenia,

b)  porządek obrad,

c)  listę obecnych,

d)  opis przebiegu posiedzenia,

e)  wnioski w formie uchwał,

f)    wnioski w formie zaleceń,

g)  podpisy protokolanta i przewodniczącego.

 

§ 50

1.  Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do sporządzenia protokołu.

2.  Tryb wyznaczenia protokolantów leży w gestii przewodniczącego Rady Pedagogicznej i powinien być poprzedzony konsultacją w radą i osobą zainteresowaną.

§ 51

1.  Bieżącą wymianę informacji między organami szkoły, uczniami i pracownikami organizują dyrektor i wicedyrektor.

 

2.  Informacje zawarte są w:

 

a)  księdze zarządzeń dyrektora szkoły,

 

b)  księdze protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego,

 

c)  księdze zastępstw,

 

d)  tablicach ogłoszeń.

 

3.  W miarę istniejących możliwości osoba wyznaczająca zastępstwa zobowiązana jest do uzyskania potwierdzenia nauczyciela zastępującego.

 

§ 52

W skład Rady Szkoły wchodzi:

 

a)  trzech nauczycieli,

b)  sześciu rodziców (po dwóch z każdego rocznika),

c)  trzech uczniów,

d)  skład Rady Szkoły może być uzupełniany o inne osoby wspierające działalność szkoły, liczbę tych członków Rady Szkoły nie może być większa niż 3.

 

§ 53

1.  Tryb wyboru nauczycieli do Rady Szkoły określony jest w regulaminie pracy Rady Pedagogicznej.

 

2.  Tryb wyboru przedstawicieli rodziców określony jest w regulaminie Rady Szkoły. Za zorganizowanie i prawidłowy przebieg wyborów odpowiedzialny jest przewodniczący Rady Szkoły lub osoba wyznaczona.

 

3.  Tryb wyboru przedstawicieli uczniów określony jest w regulaminie działalności Samorządu Uczniowskiego. Za zorganizowanie i prawidłowy przebieg wyborów odpowiedzialny jest opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 

4.  Pozostałe osoby wchodzące w skład Rady Szkoły wybierane są przez członków Rady Szkoły wymienionych w pkt 1, 2, 3 spośród propozycji składanych przez wszystkie Organy Szkoły.

 

5.  Propozycje członków Rady Szkoły, o których mowa w pkt 4, należy zgłaszać do Rady Szkoły lub dyrektora szkoły, który zobowiązany jest do przekazania tych propozycji Radzie Szkoły.

 

§ 54

1.  Corocznie wymienia się 1/3 składu Rady Szkoły, po jednym członku, o których mowa w § 41 ppkt a, c, d i cały skład członków, o których mowa w § 41 b.

 

2.  Kadencja członka Rady Szkoły trwa trzy lata (§41 a, c, d) i rok (§ 41 b).

 

3.  Szczegółowy tryb wymiany składu Rady Szkoły lub uzupełnienia jej składu w sytuacji wygaśnięcia mandatu określa regulamin Rady Szkoły

 

§ 55

1.  Rada Klasowa Rodziców wybierana jest każdego roku (do 20 IX) na zebraniu ogólnym rodziców każdej klasy.

 

2.  W skład Rady Klasowej Rodziców wchodzi od 2 do 4 osób.

 

3.  Sposób wyboru do Rady Klasowej Rodziców ustala wychowawca klasy z rodzicami.

 

4.  Z dokonanego wyboru sporządzany jest protokół podpisany przez 3 przedstawicieli rodziców i wychowawcę klasy.

 

5.  Wychowawca jest odpowiedzialny za prawidłowy i terminowy wybór Rady Klasowej Rodziców.

 

6.  Rady Klasowe Rodziców są powołane w celu pomocy i lepszego współdziałania wychowawcy klasy z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i opiekuńczych.

 

7.  Szczegółowy zakres pracy i działań Rady Klasowej Rodziców ustalają rodzice danej klasy z wychowawcą.

 

 

§ 56

1.  W szkole przewidziane jest stanowisko jednego wicedyrektora.

 

2.  Podział zadań i kompetencji dyrektora i wicedyrektora dokonuje każdorazowo po zmianie na stanowisku kierowniczym dyrektor szkoły lub w razie zaistniałej konieczności.

 

3.  Dyrektor zobowiązany jest do przedstawienia informacji o podziale zadań i kompetencji między dyrektora i wicedyrektora wszystkim organom szkoły w terminie jednego miesiąca od zmiany na stanowisku kierowniczym.

 

§ 57

Do zadań dyrektora Liceum należy:

 

a)  kierowanie całością poczynań pracowników Liceum,

 

b)  koordynowanie prac pracowników dydaktycznych, administracyjnych i obsługowych placówki,

 

c)  kierowanie realizacją zadań administracyjno-gospodarczych,

 

d)  kierowanie gospodarką finansową szkoły,

 

e)  kierowanie realizacją zadań długofalowych oraz planowaniem rozwoju szkoły,

 

f)    organizowanie współpracy szkoły z samorządem lokalnym, organizacjami zakładów przemysłowych oraz osobami fizycznymi mającymi bezpośredni wpływ na życie szkoły,

 

g)  koordynacja prac pomiędzy poszczególnymi organami szkoły,

 

h)  ostateczne rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły,

 

i)    zatwierdzanie planów hospitacji przedmiotowych,

 

j)     wydawanie ostatecznych decyzji w sytuacjach wykraczających poza Statut Szkoły oraz inne określające działanie szkoły przepisy.

 

§ 58

W celu realizacji swoich zadań dyrektor:

 

a)  zatwierdza, kontroluje, koryguje i ocenia plany, wymiar oraz grafiki pracy poszczególnych pracowników Liceum,

 

b)  bezpośrednio lub pośrednio przez wyznaczonego pracownika wyznacza cele, zadania i sposób realizacji zadań przez pracowników administracji i obsługi,

 

c)  wydaje ostateczne decyzje w sprawach gospodarki finansowej,

 

d)  organizuje przepływ informacji pomiędzy pracownikami szkoły,

 

e)  organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami szkoły,

 

f)    ocenia pracę wszystkich pracowników szkoły, na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami,

 

g)  podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,

 

h)  powołuje wszelkiego rodzaju komisje egzaminacyjne na terenie szkoły,

 

i)    kieruje pracami Rady Pedagogicznej, wyznacza harmonogram jej prac, zwołuje posiedzenia Rady oraz dokonuje zmian w trybie jej prac zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

 

§ 59

Do zadań wicedyrektora Liceum należy:

 

a)  kierowanie realizacją zadań wychowawczych szkoły,

 

b)  czuwanie nad płynnością procesu dydaktycznego i wychowawczego,

 

c)  współpraca z innymi placówkami oświatowymi na terenie Brzegu Dolnego i okolic,

 

d)  kierowanie realizacją pozadydaktycznego procesu wychowawczego na terenie szkoły,

 

e)  współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi na terenie gminy,

 

f)    organizacja pomocy w dalszym kształceniu dla uczniów klas maturalnych oraz absolwentów szkoły,

 

g)  organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

 

h)  pomoc wychowawcom klas w realizowaniu podstawionych przed nimi zadań,

 

i)    wykonywanie zadań bieżących wyznaczonych przez dyrektora placówki,

 

j)     zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

 

§ 60

W celu realizacji zadań wicedyrektor:

 

a)  prowadzi na bieżąco sprawy wychowawcze placówki,

 

b)  kontroluje aktualny stan realizacji zadań wychowawczych i planów dydaktycznych w szkole,

 

c)  kontroluje dokumentację dotyczącą realizacji postawionych przed nauczycielami zadań,

 

d)  prowadzi dokumentację dotyczącą realizacji zadań o charakterze innowacyjnym, naukowym, twórczym, kulturalnym, pedagogicznym, a zwłaszcza mających charakter działań pozalekcyjnych. postawionych przed nauczycielem lub wynikających z inicjatywy i potrzeb społeczności uczniowskiej.

 

e)  jest w stałym kontakcie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Dolnobrzeskim Ośrodkiem Kultury oraz innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi mającymi wpływ na realizację przed szkołę zadań,

 

f)    na bieżąco współpracuje z wychowawcami klas, wspomagając ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 

g)  wyznacza zastępstwa zgodnie ze statutem szkoły,

 

h)  organizuje akcję rekrutacyjną,

 

§ 61

Wicedyrektor zobowiązany jest do bieżącego informowania dyrektora o całości swoich poczynań oraz uzyskiwania jest akceptacji jeżeli chodzi o plan pracy i sposób realizacji.

 

 

 

 

§ 62

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. Udział w spotkaniach z rodzicami wchodzi w zakres obowiązków służbowych wszystkich członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 63

W ramach współpracy z rodzicami szkoła ma obowiązek:

 

1.  Podawania informacji o zadaniach i zamierzeniach wychowawczych, planach pracy wszystkich organów szkoły, organizacji pracy w danej klasie, szkole. W tym celu szkoła:

 

a)  zobowiązana jest organizować spotkanie rodziców nowoprzyjętych uczniów w pierwszym tygodniu rozpoczętego roku szkolnego,

 

b)  Pierwsze ogólnoszkolne zebranie rodziców powinno odbyć się najpóźniej  w terminie do 10 października,

 

c)  Zobowiązana jest do zorganizowania co najmniej dwóch ogólnoszkolnych spotkań nauczycieli z rodzicami.

 

2.  Zaznajomienia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów. W szczególności:

 

a)  Z zarządzeniem MENiS dotyczącym oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, odpowiedzialni są wychowawcy klas i dyrektor szkoły.

 

b)  Z zarządzeniem MENiS dotyczącym przeprowadzania egzaminów dojrzałości - odpowiedzialni są wychowawcy klas maturalnych.

 

c)  Z systemem nagradzania i wyróżniania uczniów, w tym z regulaminem przyznawania Złotego Ossolińczyka i Srebrnego Ossolińczyka - zapoznają wychowawcy klas, dyrektor szkoły lub inne osoby wyznaczone przez dyrekcję.

 

d)  Termin egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

 

e)  Szkoła powiadamia rodziców pisemnie o wyznaczonych egzaminach poprawkowych.

 

3.  Podania rodzicom pełnej i rzetelnej informacji na temat postępów ucznia i pojawiających się problemach:

 

a)  Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania  przynajmniej dwóch wywiadówek w półroczu.

 

b)  Wychowawca klasy zobowiązany jest do organizowania dodatkowych spotkań z rodzicami w miarę potrzeb wynikających z sytuacji dydaktycznej i wychowawczej oraz do udzielania rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat ucznia.

 

4.  Udzielania porad w sprawach wychowania i kształcenia.

 

§ 64

Rodzice mają prawo do przekazywania opinii, oraz formułowania wniosków dotyczących spraw dydaktycznych, wychowawczych:

 

a)  wychowawcom klas,

b)  dyrektorowi,

c)  innym organom szkoły.

 

Ilość odwiedzin: 1762
Nazwa dokumentu: Statut Szkoły - V
Osoba, która wytworzyła informację: Alina Setera
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Smelkowski
Osoba, która wprowadzała dane: LO w Brzegu Dolnym
Data wytworzenia informacji: 2003-09-24 09:01:45
Data udostępnienia informacji: 2003-09-24 09:01:45
Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-24 09:12:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner