logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O POWIECIE
minus Charakterystyka powiatu
minus Herb i flaga powiatu
minus Powiat w liczbach
minus Charakterystyka gospodarcza
minus Lista Gmin
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Dane teleadresowe
minus Sekretarz Powiatu
minus Skarbnik Powiatu
plus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus Kodeks Etyki
plus Kontrole Starostwa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Powiatu
minus Prawo miejscowe
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Zarządzenia Starosty Wołowskiego
 WYBORY 2014
minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich numeracji i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
minus Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie
plus Uchwała Nr 1/2/14 Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołowie z dnia 24 października 2014r.
minus Uchwała Nr 1/4/14 Powołanie pełnomocnika komisji ds. obsługi informatycznej
minus Uchwała Nr 5/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 6/2014 Sprostowanie omyłki w protokole rejestracji
minus Uchwała Nr 7/8/2014 w sprawie obwieszczenia i zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wołowskiego
minus Wynik wyborów - do Rady Powiatu
minus Wynik wyborów - do Sejmiku Województwa
minus Uchwała Nr 9/2014 w sprawie sprostowania zbiorczego protokołu wyników głosowania do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 FINANSE I MIENIE
plus Budżet Powiatu
plus Majątek Powiatu
minus Pomoc Publiczna
minus Dług Publiczny
minus Ciężary Publiczne
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Programy
plus Klient w Urzędzie
minus Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Informacje nieudostępnione
minus Ankieta
 SPRAWOZDANIA
plus 2013
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Wykaz jednostek organizacyjnych
minus Placówki oświatowe
   plus Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
   minus Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym
      minus Statut Szkoły
         minus Preambuła
         minus I - Nazwa Szkoły
         minus II - Cele i zadania Szkoły
         minus III - System Wychowawczy
         minus IV - Program Profilaktyczny
         minus V - Organy Szkoły
         minus VI - Organizacja Szkoły
         minus VII - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
         minus VIII - Uczniowie szkoły
         minus IX - Wewnątrzszkolny system oceniania
         minus X - Procedura rekrutacji
         minus XI - Postanowienia Końcowe
         minus Protokoły
      minus Dni i godziny pracy
      minus Organy Powiatowego Zespołu Szkół
   plus Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
   plus Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
   plus Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
   plus Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
   plus Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym
   plus Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie
plus Inne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Rada Powiatu
plus Zarząd Powiatu
plus Starostwo Powiatowe
plus Jednostki Organizacyjne
 INNE
plus Służby, Inspekcje i Straże
minus Organizacje pozarządowe
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
minus Kolejność załatwiania spraw
minus Wyszukaj swoją sprawę
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 ARCHIWUM
plus 2006
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

III SYSTEM WYCHOWAWCZY

 

§13.

Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Dolnym, wybierając hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego za patrona szkoły, zobowiązało się do wypełnienia jego testamentu i do kontynuowania jego wartości moralno – społecznych w pracy nad wychowaniem młodzieży.

 

§14.

Wartością nadrzędną i strukturalną w wychowaniu i kształtowaniu osobowości młodego człowieka oraz we wszelkich poczynaniach pedagogicznych szkoły jest wartość służby wobec uczniów, rodziców, społeczeństwa, narodu, Człowieka.

 

§15.

Nadrzędnymi wartościami psychointelektualnymi , które winne cechować absolwenta Liceum Ossolińskiego w kulturze medialnej i w kulturze jednoczącej się rodziny ludzkiej są:

a)      umiłowanie i troska o język ojczysty

b)      świadomość i szacunek wobec przeszłości narodowej

c)      rozumienie znaczenia nauki w życiu człowieka, społeczeństwa, narodów.

 

§16.

Szczegółowymi zadaniami wychowawczymi zmierzającymi do ukształtowania osobowości absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. J.M.Ossolińskiego (duchowość ossolińczyka) są:

 

  a). wszechstronny rozwój każdego ucznia jako Osoby:

-          kształtowanie umysłu w kierunku otwartości, samodzielności w myśleniu, dojrzałości i mądrości w rozumieniu świata i jego problemów oraz w wyborze wartości, umiłowanie prawdy, twórczego stosunku do własnego życia i pracy szczególnie w kulturze rynkowo – liberalnej i medialnej

-          kształtowanie woli i charakteru w kierunku odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny, odwagi i śmiałości w stawianiu sobie celów, wytrwałości w realizacji swoich marzeń i planów, dzielności i uczciwości w pokonywaniu trudności i przeciwności losu

-          kształtowanie sfery emocjonalnej w kierunku empatii, życzliwości dla innych, zdolności do radosnego przeżywania przyjaźni i miłości

-          kształtowanie sfery duchowej w kierunku poznania i głębokiego zaangażowania w realizację wartości humanistycznych i religijnych, dążenie do osiągnięcia ładu moralnego.

 b) przygotowanie każdego ucznia do życia we współczesnym świecie:

-          kształtowanie umiejętności szczęśliwego, twórczego życia w rodzinie, szacunku dla tradycji i wartości rodzinnych, dbania o harmonijny rozwój własny i osób najbliższych, troski o zdrowie swoje i swoich bliskich

-          kształtowanie pozytywnych więzi z otoczeniem, przyjaźni, współczucia i pomocy innym ludziom, szacunku dla pracy i działań innych ludzi, twórczego wzbogacania życia w społeczeństwie

-          kształtowanie uczuć patriotycznych, postawy szacunku wobec tradycji i osiągnięć narodowych, troski o dobre imię Ojczyzny, potrzeby pracy dla dobra kraju, jego kultury i bytu materialnego

-          kształcenie pozytywnego stosunku wobec innych narodów, postawy szacunku i otwartości, umiejętności porozumiewania się z innymi, twórczego budowania jedności Europy

-          kształtowanie postawy troski o los całej ludzkości, dbałości o ochronę środowiska naturalnego, dążenie do urzeczywistnienia wielkich ideałów humanistycznych takich jak: wolność, braterstwo i solidarność

 

§17.

Wychowanie pojmowane jest jako służba nauczyciela wobec uczniów i rodziców, jako wspieranie ucznia w jego samorozwoju do wolności, szczęścia i mądrości przez dostrzeganie w uczniu pozytywnych wartości psycho – moralno – intelektualnych, wydobywanie, pomnażanie i umacnianie tych wartości w osobowości ucznia.

 

 

 

§18.

Zadania i wartości wymienione w punktach §14, §15, §16, §17 winny mieć odzwierciedlenie w metodyce nauczania, w godzinach wychowawczych,  we wszystkich poczynaniach dydaktyczno – wychowawczych szkoły na wszystkich etapach wychowania (poziomach klasowych).

 

 

§19.

Współorganizującymi proces wychowawczy i współwychowującymi są Rodzice i Samorząd Uczniowski.

Decydujący głos w wyborze wartości, treści wychowawczych i  metod wychowawczych mają Rodzice i pełnoletni uczniowie. Szkoła niczego nie może zrobić bez konsultacji z Rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

§20.

Głównymi sprzymierzeńcami szkoły w procesie wychowania i w kształtowaniu osobowości nakreślonej w punkcie 4 są:

-          Samorząd Terytorialny

-          Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Brzegu Dolnym

-          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-          Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

-          Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla

 

§21.

Godziny wychowawcze prowadzone przez wychowawców winne pełnić rolę syntetyzującą i diagnozującą wychowanie.

 

§22.

Diagnoza wychowania na poszczególnym etapie wychowania (w poszczególnych klasach) winna być przeprowadzona raz w roku w miesiącu maju. Wyniki diagnozy są podstawą do opracowania planów wychowawczych na następny rok. Diagnozy wychowania przeprowadzają wychowawcy klas z pedagogiem szkolnym we współpracy z przedmiotowcami. Sposoby i narzędzia diagnozowania opracowywane są przez Zespół Wychowawczy powołany przez dyrektora szkoły doraźnie lub na okres stały.

 

§23.

Zasadą organizującą pracę wychowawczą wychowawców klasowych jest stopniowe zwiększanie przestrzeni relacji ucznia. W systemie wychowawczym wyróżnia się trzy stopnie przestrzeni relacji:

-          moja jaźń (poznanie samego siebie)

-          ja a drugi człowiek

-          ja a społeczeństwo,  naród

 

 

Ilość odwiedzin: 1669
Nazwa dokumentu: Statut Szkoły - III
Osoba, która wytworzyła informację: Alina Setera
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Smelkowski
Osoba, która wprowadzała dane: LO w Brzegu Dolnym
Data wytworzenia informacji: 2003-09-24 08:51:46
Data udostępnienia informacji: 2003-09-24 08:51:46
Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-24 08:53:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner