W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.3 efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 (...).

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.3 efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne Nabór II
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.2.8.2021
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 36)

IZD.272.2.8.2021

                                                                                                                                                               Wołów, 15.03.2021 r.    

              
Zapytanie ofertowe

na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.3 efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne Nabór IIZamawiający: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.
Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.

 
Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.3 efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne Nabór II.
Zakres opracowania obejmuje również dokonanie niezbędnych uzgodnień i uzyskania zezwoleń wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.
Zakresem opracowania należy objąć budynki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie znajdujące się przy ulicy Kościuszki 27 w Wołowie na  dz. nr 5/88, 5/81, 5/25, 5/22, 5/21 AM-47, obręb m. Wołów, oznaczone na mapce poglądowej literami A, B, D, D1, E, F oraz G.
Kompleks budynków znajduje się w strefie B” podlegającej opiece konserwatorskiej, które zostały wybudowane w latach 1920-1928. Zalecana wizja lokalna.
Przy opracowaniu dokumentacji należałoby uwzględnić m.in. poniższy zakres prac:
Docieplenie stropodachu/dachu do wymaganego współczynnika przenikania ciepła U;
Doposażenie budynków w indywidualne źródła ciepła w postaci powietrzne pompy ciepła;
Wymiana instalacji c.o.;
Wymiana oświetlenia na LEDowe;
Montaż systemu zarządzania energią i oświetleniem (czujniki ruchu w WC lub czujki zmierzchowe w korytarzach i holach);
Montaż instalacji PV (w przypadku wyrażenia zgody konserwatora zabytków bądź w przypadku braku jedną lub dwie mikroinstalacje do 50 kW na gruncie);
Wymagana dokumentacja techniczna powinna składać się z:
Audytów opracowanych dla budynków A, B, D, D1, E, F oraz G w zakresie zgodnym  z zakresem planowanych robót budowlanych, uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym  i Wykonawcą (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.                   w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 nr 43 poz. 346, z 2015 r. poz. 1606 oraz 2020 r. poz. 879).
Program funkcjonalno-użytkowy dla wybranego najbardziej efektywnego rozwiązania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. 2013 poz. 1129).
Wymagana dokumentacja aplikacyjna, opracowana dla zakresu robót uzasadnionego wykonanymi audytami dla wybranego najbardziej efektywnego rozwiązania, powinna składać się z poniższych dokumentów:

Studium Wykonalności wraz załącznikami;
Wniosek o dofinansowanie pod wybrany wariant modernizacyjny.
W przypadku realizacji projektu Wykonawca opracuje specyfikację warunków zamówienia (SWZ) niezbędną do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji/robót budowlanych w oparciu o wytyczne Zamawiającego oraz wsparcie na etapie realizacji postępowania w zakresie przygotowania propozycji odpowiedzi na pytania jakie wpłyną do Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania w zakresie przedmiotu zamówienia.
 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71242000-6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

 
Termin realizacji zamówienia: 

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia w zakresie sporządzenia dokumentacji technicznej i aplikacyjnej: w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie zgodnie z terminem naboru wniosków podanym w regulaminie programu dofinansowania RPO WD Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne II nabór, tj. nie później niż do 10.05.2021 r. (chyba, że termin składania wniosków zostanie przesunięty, to do tego dnia).
 
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
posiadania wiedzy i doświadczenia

 Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wykonał minimum 3 usługi polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji technicznej (audyty energetyczne, Program funkcjonalno – użytkowy lub dokumentacji projektowej) oraz dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie) obejmującej termomodernizację budynków o wartości projektu minimum 4,5 mln zł współfinasowaną z funduszy unijnych o wartości usługi min. 60 000,00 zł brutto każda.

 Wykonawca ma prawo:

- opierać się na doświadczeniu własnym dołączając do oferty referencje w formie papierowej, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Niedołączenie wymaganych minimum trzech referencji skutkować będzie odrzuceniem oferty,

 
Wykonawca nie może:
- opierać się na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
 
Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę „Wykazie usług” (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów – kserokopii listów referencyjnych lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie ww. wymienionych prac.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że posiada lub dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada wiedzę oraz doświadczenie przy koordynowaniu lub kierowaniu pracami przy sporządzeniu kompleksowego wniosku zawierającego dokumentację techniczną oraz aplikacyjną na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie: efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej lub sektorze mieszkaniowym, co zostanie potwierdzone wykonaniem co najmniej trzech usług w zakresie sporządzenia kompletnego wniosku zawierającego dokumentacje techniczną oraz aplikacyjną w ramach RPO w zakresie: efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej lub sektorze mieszkaniowym o wartości  projektu min. 4 mln zł każdy, współfinasowaną z funduszy unijnych o wartości usługi min. 60 000,00 zł brutto każda.

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje co najmniej jedną osobą zgodnie z w/w wymogami.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę „Wykazie osób” (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów – kserokopii listów referencyjnych lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie ww. wymienionych prac.

 Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

Formularz ofertowy – według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowania – według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
Wykaz usług – według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie);
Wykaz osób – według druku, który stawi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje oraz dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych usług).
 
Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 Kryteria oceny ofert
Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:
 
Kryterium 1 – cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 60 pkt
                Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 

                                      Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = …............................................................................... x 60

                                                      Cena brutto oferty badanej

 
Kryterium 2 – doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 40 pkt
 
Koordynowanie lub kierowanie pracami przy sporządzeniu kompleksowego wniosku zawierającego dokumentację techniczną oraz aplikacyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie: efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej lub sektorze mieszkaniowym o wartości  projektu min. 4 mln zł każdy, współfinasowaną z funduszy unijnych o wartości usługi min. 60 000,00 zł brutto każda:

 3 wnioski  – 0 pkt
 4 – 5 wniosków – 10 pkt
 6 – 7 wniosków – 20 pkt
 8 – 9 wniosków – 30 pkt
 powyżej 10 wniosków – 40 pkt

 Łączna liczba otrzymanych punktów będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.

Uzyskana liczba punktów w ramach danego kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. 
Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VI warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 

Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Miejsce, sposób i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa: 23.03.2021 r. o godz. 12:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 
Oferty można składać:
listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.3 efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne Nabór II,
osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 36) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.3 efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne Nabór II,
za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem OFERTA na jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.3 efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne Nabór II.

Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
 
Pozostałe informacje
Osoba do kontaktu: 
Pan Mariusz Pasternak, e-mail:  zamowienia@powiatwolowski.pl,  tel. 691 323 202.

Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej: e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
Zamówienie publiczne, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.
Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.  
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ‘’ustawy PZP’’,
podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,
w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,
w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
STAROSTA

/-/

Janusz Dziarski 

        ____________________________________

                                                                                                                                        Kierownik Zamawiającego 
 
Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 

Załączniki

Powiadom znajomego