W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

„Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego” w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego” w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IZD.272.2.11.2021
Zamawiający Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

IZD.272.2.11.2021                                                                                                                                                        Wołów, 26.05.2021 r.  

Zapytanie ofertowe
 
na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego”
w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”

 

 1. Zamawiający: Powiat Wołowski Piastowski 2, 56-100 Wołów,
 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

III. Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie uczestniczących w projekcie pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 2. Zamówienie podzielone jest na 7 części:
  • Część 1: Kursy dla uczniów z zakresu uprawnień technicznych potwierdzanych świadectwami kwalifikacji: Monter rusztowań budowlano – montażowych  metalowych
  • Część 2: Kursy i szkolenia dla nauczycieli z zakresu informatyki i programowania
  • Część 3: Kursy i szkolenia dla nauczycieli: Programowanie sterowników logicznych
  • Część 4: Kursy i szkolenia dla nauczycieli z zakresu dydaktyki w obszarze TIK
  • Część 5: Kursy i szkolenia dla nauczycieli z zakresu rachunkowości, księgowości i finansów
  • Część 6: Kursy i szkolenia dla nauczycieli z zakresu uprawnień elektrycznych
  • Część 7: Kursy i szkolenia dla nauczycieli z zakresu dydaktyki w obszarze nauki jazdy
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia: został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 A, B do zapytania ofertowego.

IV. Wspólny Słownik Zamówień:

Główny KOD CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kody CPV dodatkowe:

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

V. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

VI. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
 2. Formularzu cenowy  – załącznik nr 3.
 3. Wykaz usług – załącznik nr 4
 4. Wykaz osób – załącznik  nr 5
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 6.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie – do dnia podpisania umowy – dostarczyć:

 1. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość niniejszej umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie – wg oświadczenia.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

W zakresie cz. 1 poz. 1 kurs „Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych” mogą być realizowane przez ośrodki posiadające potwierdzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, spełniają wymagania, o których mowa w § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018, poz. 583 z późn. zm.) dla realizacji szkoleń z zakresu objętego kursem.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca dołącza kopię w/w potwierdzenia lub oświadczenie o spełnieniu warunku, przy czym w przypadku oświadczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego weryfikacji w oparciu o rejestry prowadzone i udostępnione przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

W zakresie pozostałych części Zamawiający nie stawia warunku.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie – wg oświadczenia.

4. zdolności technicznej lub zawodowej:

   1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego kursu/szkolenia o tematyce objętej przedmiotem zamówienia odrębnie dla każdego kursu/szkolenia wskazanego w danej części.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 kurs/szkolenie o tematyce objętej przedmiotem zamówienia odrębnie dla każdego kursu/szkolenia wskazanego w danej części.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca, musi wykazać, że wykonał usługi w w/w  zakresie wg załącznika nr 4 – Wykaz usług (dotyczy wszystkich części).

b. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, spełniające następujące wymagania:

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń/kursów, odpowiadających części/częściom zamówienia, na którą/e Wykonawca składa ofertę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, która:

a. przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, lub krótszym co najmniej 1 kurs/szkolenie o tematyce szkolenia, do którego została wykazana (lub z zakresu podobnego/adekwatnego) wg załącznika nr 5 (dotyczy wszystkich części);

b. posiada wykształcenie co najmniej średnie.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca, podaje wykaz osób, które zdolne będą do przeprowadzenia danego kursu/szkolenia wg załącznika nr 5  – Wykaz osób.

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100% = 100 pkt

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto.

3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

5. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                                         Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                       Cena brutto oferty badanej

6. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana zostanie do drugiego miejsca po przecinku.

7. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa: 02.06.2021 r. o godz. 11:00
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:
 4. listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA – „Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego” w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”
 5. osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wołów, pl. Piastowski 2 z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA„Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego” w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”
 6. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu jako plik załączonego do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

XI. Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu:
 • Katarzyna Jankowska, e-mail: zamówienia@powiatwolowski.pl, 71 380 59 05;
 • Anna Szadkowska – Czupa, e-mail: zamówienia@powiatwolowski.pl, 71 380 59 36.
 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej: zamówienia@powiatwolowski.pl
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie publiczne, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).
 4. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania i podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 7. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XII. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ‘’ustawy PZP’’,
 • podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Okres przechowywania danych:

a. w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b. w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

 • przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
 • dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                                                                                STAROSTA

                                                                                       /-/

                                                                            JANUSZ DZIARSKI

                                                            _______________________________

                                                                          Kierownik Zamawiającego

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 A, B – Opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
 5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób
 6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy

 

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Załączniki

Powiadom znajomego