W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IR.272.1.2.2024 dokumentacja projektowa - przebudowa dróg - scalanie Rataje

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg oraz innych prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy IR.272.1.2.2024
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert listownie, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: zamowienia@powiatwolowski.pl
unieważnienie

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg oraz innych prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”.

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Znak sprawy: IR.272.1.2.2024                                                                                                    Wołów, 21.02.2024 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg oraz innych prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”  

w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 
ze zm.).

1.
ZAMAWIAJĄCY
1.1.
POWIAT WOŁOWSKI

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

NIP 9880219208, REGON 931934800

tel.:(+48) 71 380 59 01, faks: (+48) 71 380 59 00

adres e-mail Zamawiającego: starostwo@powiatwolowski.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:45-15:45

strona internetowa Zamawiającego: https://www.powiatwolowski.pl
2.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1.
Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg oraz innych prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”.

Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zamówienie obejmuje: 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: 

- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych nr 1 i 2 o łącznej długości 1,45 km, z uwzględnieniem zjazdów na działki rolne i odwodnienia pasa drogowego,

- wykonanie zadrzewień przydrożnych jednostronnych o długości około 0,70 km,

- likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów o powierzchni 1,36 ha (2,61 km);

wraz z uzyskaniem następujących decyzji:

- decyzji wodnoprawnej (jeśli jest wymagana),

- decyzji na wycinkę drzew lub krzewów (jeśli jest wymagana),

- pozwolenia na budowę drogi z odwodnieniem pasa drogowego/zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- decyzji archeologicznej (jeśli jest wymagana).
2.2.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2.3.
Wytyczne dotyczące realizacji zamówienia tj. szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, opis wymagań dotyczących dokumentacji – zawarte zostały w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Lokalizacja planowanych zadań przedstawiona jest na Mapie z zakresem prac objętych dokumentacją projektową stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2.4.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
2.5.
Realizacja prac będących przedmiotem zamówienia musi być zgodna ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania)
3.
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3.1.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Za termin wykonania zamówienia uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania kompletnego opracowania projektowego wraz z wszystkimi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy.
3.2.
TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI: Płatność będzie zrealizowana zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, 
w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. 
4.
PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)        nie podlegają wykluczeniu,

b)       spełniają warunki udziału w postępowaniu.
4.2.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

a)        który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

b)       na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
4.3.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące warunki:

1.        Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 1 usługę wykonania dokumentacji projektowej z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano – wykonawczy, kosztorysy) o wartości brutto min. 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). 

2.        Wykonawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia: min. 1 osobą na stanowisku projektanta drogowego, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta drogowego, która wykonała min. 1 usługę wykonania dokumentacji projektowej z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg (projekt budowlany i wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy, kosztorysy).
4.4.
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia 
i dokumenty zgodnie z zapisami Rozdziału 5 Zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana poprzez analizę przedłożonych dokumentów wg formuły: spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
4.5.
1. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a)             Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b)            Została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c)             Została złożona przez Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

d)            Została złożona po terminie składania ofert, określonym z niniejszym zapytaniu ofertowym.
4.6
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w pkt 4.3. niniejszego Zaproszenia Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania) następujących oświadczeń i dokumentów:
 
1.        wykaz usług (wg załącznika nr 5) wykonanych  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

2.        wykaz osób (wg załącznika nr 6) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3.        kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa;

4.        odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;

5.        oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (wg załącznika nr 7);

6.        Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (wg załącznika nr 8).
5.2.
Wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwo:

·         gdy Wykonawca jest reprezentowany w sposób inny, niż wynika to z zapisu we właściwym rejestrze lub 
w ewidencji działalności gospodarczej,

·         gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.
5.3.
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. Brak któregokolwiek z dokumentów (wskazanych w 5.1. oraz załącznika nr 4) w ofercie oznacza jej niekompletność tj. niezgodność z treścią zapytania ofertowego.

3. Wykonawca nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
6.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
6.1.
Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
6.2.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6.3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczenia w innych walutach niż PLN.
6.4.
Cena ofertowa brutto, która jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obwiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające z projektowanych postanowień umowy oraz ze Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiących odpowiednio załącznik nr 3 oraz załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
6.5.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7.
OKREŚLENIE MIEJSCA, SPOSOBU I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
7.1.
Termin składania ofert upływa 29.02.2024 r. o godz. 12:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 
7.2.
Ofertę można złożyć: 

-      listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2 , 56-100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg oraz innych prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”,

-      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg oraz innych prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”,

-      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu formularza ofertowego i pozostałych załączników, jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
7.3.
Otwarcie ofert nastąpi 29.02.2024 r. do godz. 15:45. 
8.
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
8.1.
Przy ocenie ofert zostanie uwzględnione kryterium „Cena oferty brutto” - waga kryterium 100%.

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Punkty za kryterium „cena oferty brutto” (CO) zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru:

 

                                                                  cena brutto oferty najniższej

CO (liczba przyznanych punktów) = ----------------------------------------------- x 100

                                                                    cena brutto oferty badanej

Wykonawca za kryterium „Cena oferty brutto” może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
8.2.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8.3.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8.4.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
8.5.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny netto i brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).

2. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
9.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
9.1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie (w miejscu opublikowania Zapytania ofertowego). 
9.2.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
9.3.
Zamawiający zawrze umowę według projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
9.4.
Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.
9.5.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10.
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ INFORMACJE DODATKOWE
10.1.
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Ewentualną prośbę o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania należy przesyłać wyłącznie na adres email: zamowienia@powiatwolowski.pl
10.2.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie po upływie powyższego terminu lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić odpowiedzi albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10.3.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie (w miejscu opublikowania Zapytania ofertowego).
10.4.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnień zawierających późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10.5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
10.6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
10.7.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.8.
Postępowanie zostanie przeprowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
10.9.
Zamawiający oświadcza, że będzie się kontaktował z Wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną. Wszelkie pytania należy kierować na adres zamowienia@powiatwolowski.pl  Wyjątek stanowi złożenie oferty, o którym mowa w pkt 7.2.
10.10.
Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

- w sprawach związanych z procedurą postępowania: Angelika Błońska, tel. 713805909, email: zamowienia@powiatwolowski.pl ,

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Anna Pankiewicz, tel. 713805940, email: geodezja@powiatwolowski.pl . 
11.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1.
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
12.
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY:
 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – Mapa z zakresem prac objętych dokumentacją projektową,

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy,

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 5 – wykaz usług,

Załącznik nr 6 - wykaz osób,

Załącznik nr 7 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych,

Załącznik nr 8 - oświadczenie – art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,

Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

Załącznik nr 10 – Zobowiązanie podmiotu (jeśli dotyczy),

Załącznik nr 11 – Decyzja środowiskowa. 
 


Wołów, dnia 21.02.2024 r.      

STAROSTA WOŁOWSKI      WICESTAROSTA WOŁOWSKI

/-/                                               /-/

JANUSZ DZIARSKI                  JAROSŁAW ISKRA                                                                                …………………………………………
                                                                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej)

Załączniki

Powiadom znajomego