W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

W zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z póź. zm.):

-     wydawanie pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

-     wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

-     wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

-     przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

-     prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty.


W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 992, z pózn. zm.):

-     wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, wytwarzanych w ilości powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych lub/i powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,

-     wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,

-     wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów.


W zakresie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz.788 z późn. zm.):

-     przekazywania w drodze porozumienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczym Lasów Państwowych, rozliczanie faktur za powierzone zadania, sporządzanie planów i sprawozdań,

-     prowadzenie ewidencji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
prowadzenie spraw z zakresu zalesienia gruntów rolnych, opracowywanie listy beneficjentów, dokonywanie oceny udatności upraw leśnych, wydawanie decyzji przekwalifikowującej grunt rolnego na grunt leśny,

-     wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,

-     prowadzenie spraw związanych inwentaryzacją stanu lasów o powierzchni do 10 ha,
zlecanie wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot,

-     wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu lub inwentaryzacją stanu lasu.


W zakresie ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1295, z pózn. zm.):

-     Wydawanie decyzji na odstępstwa od zakazu przetrzymywania zwierzyny

-     wydawanie decyzji zezwalających na hodowlę chartów i ich mieszańców,

-     wydawanie decyzji o odłowie – odstrzale zwierząt w przypadku zagrożenia obiektów użyteczności publicznej,

-     wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych i naliczanie czynszu dzierżawnego,

-     przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na danej nieruchomości lub o cofnięciu oświadczenia (cofnięcie oświadczenia, w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania polowania).

 

W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.1614):

– popularyzacja ochrony przyrody,

– rejestrowanie zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

– wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,

- przeprowadzanie procedury związanej z uzyskaniem Decyzji Burmistrza/Wójta na usunięcie drzew rosnących na działkach Skarbu Państwa, będących w gospodarowaniu Starosty Wołowskiego.

 

W zakresie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2117 ze zm.)
:

– wydawanie decyzji, na wniosek zarządcy liniami kolejowymi,  na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,

- ustalanie, w przypadku braku umowy stron, odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie, z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wywłaszczaniu nieruchomości.

 

W zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476):

–  rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

–  wnioskowanie do Rady Powiatu o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.


W zakresie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.)
–  udostępnianie informacji o środowisku,

– prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

-  prowadzenie spraw z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w przypadku konieczności oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ww. ustawy, związanych z wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i koncesji, wynikających z innych przepisów szczegółowych, w przypadkach, gdy organem ochrony środowiska jest Starosta.

 

W zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.)

-     zatwierdzenie statutu spółki wodnej lub związku spółek wodnych powstałych na mocy porozumienia zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych,

-     nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółki wodnej,

-     rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora,

-     występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej,

-     opiniowanie powoływania i odwoływania kierownika nadzoru wodnego.

 

Powiadom znajomego