W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Zadania Wydziału: 
 
 Wydział wykonuje następujące zadania z zakresu ustawy prawo budowlane:
 1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego w zakresie:
  • zgodności projektu zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych ,
  • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi , obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 2. wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach określonych ustawą za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego tj.:
  • pozwoleń na budowę ,
  • decyzji zatwierdzającej projekt budowlany,
  • przeniesienia pozwolenia na budowę ,
  • uchylanie pozwolenia na budowę,
  • zmiana pozwolenia na budowę ,
  • pozwolenie na rozbiórkę,
  • wnoszenie sprzeciwu odnośnie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
  • wnoszenie sprzeciwu odnośnie zmiany sposobu użytkowania.
  • rozstrzygających o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości
 3. przyjmowanie zgłoszeń i zawiadomień dotyczących prac budowlanych nie wymagających wydawania decyzji takich jak:
  • zgłoszenia wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  • zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania robót objętych wydanym uprzednio pozwoleniem na budowę lub rozbiórkę,
  • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku
 4. wykonywanie czynności wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy takie jak:
  • wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy,
 5. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego poprzez:
  • niezwłoczne przekazywanie decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
  • uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
  • udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
  • zawiadamianie o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych,
 6. wykonywanie innych czynności przewidzianych w prawie budowlanym:
  • występowanie w przypadkach szczególnie uzasadnionych do właściwego ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Wydział wykonuje też niektóre czynności wynikające z innych ustaw takich jak:
 1. ustawa prawo ochrony środowiska
  • prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  • zapewnianie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływanie na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o wnioskach i wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa.
 2. ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym:
  • uczestnictwo w razie potrzeby w prowadzeniu analiz i studiów z zakresu planowania przestrzennego w granicach właściwości organów powiatu i odnoszących się do jego obszaru,
  • analiza uchwalanych planów miejscowych,
  • opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 3. ustawa o własności lokali:
  • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych,
 4. rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych:
  • wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej domów jednorodzinnych przy ubieganiu się o dodatki mieszkaniowe
 5. ustawa o statystyce publicznej i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na poszczególne lata
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego meldunków, sprawozdań wynikających z aktualnych przepisów (B-05, B-06, B-07, B-08, M-02, GUNB-1, GUNB-3)
 6. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
  • uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
  Pozostałe zadania wydziału:
  1. prowadzenie archiwum wydziałowego
  2. prowadzenie rejestru wydawanych decyzji, postanowień , zaświadczeń
  3. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Powiadom znajomego