W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Do zakresu zadań Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

 

1. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych.
2. Koordynacja realizacji robót dotyczących tego samego obszaru zgłoszonych przez różnych wykonawców prac.
3. Udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania.
4. Udostępnianie danych i informacji z zasobu na podstawie: zgłoszeń robót geodezyjnych lub kartograficznych, zamówień składanych przez wykonawców robót celem wydania dokumentów dla robót nie podlegających zgłoszeniu, zamówień na mapy i inne informacje z zasobu organom administracji publicznej oraz innym jednostkom i osobom, które mają w tym interes prawny oraz naliczanie opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Bieżąca kontrola przekazywanych przez wykonawców materiałów z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi GUGiK, branżowymi oraz wytycznymi wydanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru, Geodetę Powiatowego.
6. Rozliczanie zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
7. Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu.
8. Modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu, w tym bieżąca aktualizacja dokumentów ilustrujących zasób, jak: map przeglądowych i skorowidzów map, ksiąg ewidencyjnych, kartotek dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, szkiców przeglądowych i wykazów zawartości zbioru, bazy danych, współrzędnych punktów osnów poziomych i pionowych oraz bazy danych współrzędnych punktów granicznych w systemie cyfrowym oraz w sposób tradycyjny.
9. Ocena stanu zasobu i składanie na tej podstawie pisemnych wniosków w sprawie jego modernizacji.
10. Wykonanie uzupełniających prac kartograficzno-kreślarskich w technologii analogowej w celu uzupełnienia informacji na mapach zasadniczych (sytuacyjno - wysokościowych) w wyniku pozyskania informacji z urzędu.
11. Bieżące prowadzenie zestawienia dokumentów zasobu bazowego i użytkowego przeznaczonego do wyłączenia,
12. Niszczenie /brakowanie/ wyłączonych z zasobu dokumentów na podstawie zezwolenia Archiwum Państwowego we Wrocławiu,
13. Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jego techniczna obsługa poprzez wprowadzenie nowoczesnych technik archiwizacji danych oraz ich przetwarzania i udostępniania.
14. Ocena stanu zasobu i składanie na tej podstawie pisemnych wniosków w sprawie jego modernizacji.
15. Sporządzanie zastawień zbiorczych ilustrujących Zasób Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla celów sprawozdawczych i statystycznych.
16. Ochrona znaków geodezyjnych przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem, tj.:
a) przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o zniszczeniu znaków geodezyjnych,
b) sprawdzanie stanu znaku po przyjęciu zawiadomienia o zniszczeniu znaku,
c) w przypadkach określonych przepisami wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy,
17. Uwierzytelnianie wypisów i wyrysów oraz kopii map ewidencyjnych.
18.   Prowadzenie mapy zasadniczej w technologii numerycznej tj.
a) wykonanie prac kartograficznych dotyczących aktualizacji map w technologii numerycznej na zlecenie wykonawców prac oraz z urzędu,
b) zakładanie numerycznych baz danych: opisowych i graficznych,
c) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników innych komórek organizacyjnych w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi funkcjonującymi w ODGiK,
d) świadczenie usług informatycznych, reprodukcyjnych na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie udostępniania danych znajdujących się w Zasobie,
e) propagowanie technik udostępniania danych w technologii cyfrowej, a zwłaszcza przygotowywanie założeń do wprowadzenia Sytemu Informacji o Terenie.
19. Zabezpieczanie danych z zasobu przed utratą poprzez sporządzanie kopii zapasowych oraz przekazywanie ich do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego.
20.   Zakładanie osnów szczegółowych.
21.   Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wytycznych technicznych w zakresie zamówień publicznych realizowanych na rzecz ODGiK.
 
Do zakresu zadań wieloosobowego stanowiska ds. Ewidencji Gruntów i Budynków należy:
 
1. Wprowadzanie zmian w zintegrowanym systemie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, prawomocnych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych, dokumentacji geodezyjnej przyjętej do Zasobu ODGiK, rejestrów publicznych.
2. Zawiadamianie o zmianach w ewidencji osoby zainteresowane, właściwy organ w sprawach podatków, sąd prowadzący księgi wieczyste, organy statystyczne w zakresie zmian adresowych nieruchomości dopisywanych i wykreślanych w ewidencji budynków.
3. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów  i budynków oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wyeliminowania błędów i omyłek, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
4. Udostępnianie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz obsługa osób korzystających z dokumentacji na podstawie której prowadzony jest operat ewidencyjny.
5. Prowadzenie Rejestru Cen i Wycen oraz obsługa rzeczoznawców majątkowych.
6. Gromadzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących wyciągów z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.
7. Prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, spraw związanych z wymianą i scaleniem gruntów.
8. Sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów (wg grup rejestrowych i budynków na dzień 1 stycznia każdego roku).
9. Obsługa systemu IPE poprzez systematyczne zasilanie ZSIN o dane ewidencyjne gruntów i budynków powiatu wołowskiego.
10. Czynności techniczne związane z wydawaniem wypisów, wypisów i wyrysów.
11. Ochrona i zabezpieczenie systemu EGiB przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wymogów dotyczących ochrony sytemu w którym są one przetwarzane.
12.   Udostępnianie  komputerowej bazy danych EGiB na rzecz gmin oraz ARiMR.
13.   Udzielanie informacji o potrzebie uzgodnienia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym ( punkt konsultacyjno – informacyjny).

Powiadom znajomego